Arkiv   Om oss   Kontakt   SV/EN 


Pressmeddelande
15.02.2018

Ändringar i agendan vid extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Styrelsen beslutar dra tillbaka förslag om ändring av namn och kallelsesätt (pkt 8 och 9) samt  förtydligande kring nytt revisorsval (pkt 7).

Ärenden på stämman
Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman, val av sekreterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Byte av revisor enligt styrelsen förslag till Finnhammars Revisionsbyrå. Helena Arvidsson, KMPG Revisionsbyrå AB, har valt egen avgång från sitt uppdrag. Finnhammars Revisionsbyrå ställer till förfogande Håkan Fjelner, auktoriserad revisor.
8. Ändring av namn varvid ”(publ)” tas bort enligt styrelsens förslag
9. Ändring av Bolagsordning med avseende på att to bort att stämma kallas genom ”Post och inrikes tidningar” enligt styrelsens förslag
10. Stämmans beslut om förslag av styrelse att ställa sina platser till förfogande. Nuvarande hela styrelse ställer sina platser till förfogande. Har inkommit förslag om nya ledamöter, Pranay Panda, Håkan Gustafsson, Henrik Hilmand.
11. Mötets avslutandePressmeddelande
11.02.2018

Nordic Mines AB styrelse informerar om villkoren för Firesteel Resouces (FTR) köp av återstående 40 procent av aktierna i Joint Venture (JV)

A. FTR har antal utestående aktier totalt 87.625.773
B. Viktat pris per aktie de 5 senaste dagarna (per 13.12.2017) är CAD 0,0966
C. Enligt JV avtalet ska beräkning av ”fair value” beräknas enligt följande formel

Market Cap/60*40

a. Där Market Cap är lika med viktat pris per aktie (CAD 0.0966) multiplicerat med antal utestående aktier (87.625.773)
b. Genom beräkningen ovan, hänvisande till paragraf 3.5 i JV avtalet, får NOMI:s andel ett värde av 5.643.100, vilket ger 58.417.182 aktier.

D. FTR kommer därför att nyemittera 58.417.182 aktier för att förvärva återstående 40 procent av aktieintresset i Nordic Mines Marknad AB.
E. Enligt överenskomna villkor skall de aktier Nomi erhåller vara låsta från handel tom 8 december 2020 samt bolaget skall i röstningsammanhang vara lojal gentemot FTR. Två undantag; dels får bolaget sälja 300.000 aktier för att kunna hantera likviditetssituationen, dels kan(och skall) aktierna fördelas till Nomis aktieägare.
F. NOMI kommer därefter att distribuera aktierna till dess befintliga aktieägare i proportion till det antal aktier aktieägarna har i bolaget. Ett flertal skulder kvarstår, som bolaget behöver reglera. Därför kommer ovannämnda antal aktier att minska något för att hantera leverantörskulder och andra utgifter och göra bolaget  skuldfritt.
G. NOMI har också avtalat om att inte rösta emot FTR’s intresse under en period av tre år.

Nedan utdrag från avtal mellan FTR och Nomi.


Pressmeddelande
26.01.2018

Styrelsen informerar om avtal (JV) med Firesteel (FTR)

Styrelsen har kontaktats av några aktieägare som har frågor om JV avtalet och värdering av Nordic Mines AB’s aktier i samband med FTR’s förvärv.

Avtalet mellan bolaget och FTR är juridiskt bindande. Villkoren för förvärvet har kommunicerats vid ett flertal tillfällen före förvärvet, under stämma och efter stämma samt förvärv. I Svensk och internationell rätt är inget så stark som grundsatsen att ”avtal skall hållas”. I den mån bolaget skulle ha för avsikt att bryta avtalet, betecknas det som avtalsbrott vilket är förenat med allvarliga juridiska implikationer för bolaget.

För att skingra alla tvivel så vill styrelsen förtydliga att den inte har fattat ett enda beslut som går emot innehållet i JV avtalet. Tvärtom har man förvaltat avtalet på det sätt som kan förväntas med avseende på god affärssed.

Beträffande spörsmål beträffande företrädelseemission har styrelsen bedömt att det skulle varit förenat med stora risker för kostnader som bolaget inte skulle kunna betala vid en emission som inte varit lyckosam. Att därmed dra på bolaget kostnader i storleksordningen 5 mSEK ansåg styrelsen vara en risk som inte varit förenlig med god hantering av bolagets medel och ärlig hantering av relationer med leverantörer och partners.

En annan fråga som figurerar är värdering av aktierna som bolagets aktieägare kommer att erhålla i FTR. Att undersöka marknadsvärde av FTR av idag är en låter sig göras med enkelhet. Marknadsvärdet är registrerat med all tänkbar information, inklusive förvärvet av verksamheten i Laiva. Det innebär att värdet på företaget är ”rätt” med tanke på att marknaden tar in all nödvändig information för att åsätta ett värde så som möjligheter till framgång men också risker för ett misslyckande. Matematiskt har Nordic Mines AB 40 procent av värdet idag vilket kommer att ge c:a 58 miljoner aktier. Bolaget får således fler aktier än vid en teoretiskt högre värdering och kan därmed och förhoppningsvis vara med på en värdetillväxt när verksamheten är i produktion.

Styrelsen för Nordic Mines (publ) ABKallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)
18.01.2018

Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), Bolags Registreringsnummer 556679-1215 ("Bolaget") uppmanas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 19 februari, 2018 kl. 13.30 på Azets Insight ABs kontor, Lindhagensgatan 94, Stockholm.

Rätt att delta i stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 12 februari 2018 och dels senast den 16 februari 2018, helst före kl. 15, anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen under adress:
Nordic Mines AB (publ)
c/o Azets Insight AB Att.
Torbjörn Bygdén
Box 34212, 100 26 Stockholm
eller via e-post till torbjorn.bygden@azets.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.nordicmines.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 12 februari 2018 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

Ärenden på stämman
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman, val av sekreterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Byte av revisor enligt styrelsen förslag till Finnhammars Revisionsbyrå
8. Ändring av namn varvid ”(publ)” tas bort enligt styrelsens förslag
9. Ändring av Bolagsordning med avseende på att to bort att stämma kallas genom ”Post och inrikes tidningar” enligt styrelsens förslag
10. Stämmans beslut om förslag av styrelse att ställa sina sina platser till förfogande. Nuvarande hela styrelse ställer sina platser till förfogande. Har inkommit förslag om nya ledamöter, Prany Panda, Håkan Gustafsson, Henrik Hilmand.
11. Mötets avslutande


Protokoll från stämman den 21 december 2017
Nordic Mines AB 556679-1215

§ 1 kl 13.38 stämman öppnas av Torbjörn Bygden
§ 2 Fred Boman valdes till ordörande och Anneli Önneby valdes till sekreterare
§ 3 Upprättande av röstlängd
Det framkommer att kallelsen till stämman ej blivit behörigen utlyst
Det framkommer att en rad fullmakter som ställts till Anneli Önneby ej finns med i röstlängden
Det framkommer att majoritetsägaren Pranay Pandas 119 miljoner aktier ej finns registrerade i röstlängden
Det framkommer att närvarande personers aktieandelar ej stämmer
Det framkommer att närvarande personers aktieandelar saknas
Det framkommer att personer i salen var närvarande utan att ha anmält närvaro
Det framkommer att ingen identitetskontroll genomfördes

Mot bakgrund av ovan angivna faktorer röstar närvarande med över 88% majoritet att ogiltigförklara stämman

Med reservation att följande personer valde att rösta ja till att godkänna röstlängden:
Aktiespararna 88 röster
Ragnas Öst 15.500 röster
Benny Jönsson 80.000 röster
Stefan Larsson 300.000 röster

Med reservation att några närvarande valde att lägga sin röst och ej deltaga i beslutet om att ogiltigförklara stämman.

Efter beslut om att ogiltigförklara stämman håller Pranay Panda ett över 2 timmar långt föredragande om situationen i Nordic Mines AB, sammanfattning av FTR-affäran och svarar på frågor från akiekollektivet.

-slut-Pressmeddelande
02.01.2018

Återkoppling från aktieägarmöte 2017-12-21

Stämma som var planerad till ovan datum ställdes in av aktieägare med fullmakter uppgående till 76% av representerade aktier på stämman. Anledningen sades vara problem med stämmans röstlängd.

Aktieägargrupp som initierat extrastämman har påtagit sig ansvar att kalla till ny stämma vilket tidigast kan ske inom 4 veckor.

Vi får en hel del frågor rörande aktiehandel. Det kan upptas när Firesteel (FTR) köper resterande aktier av Nordic Mines aktieägare. Betalning sker i form av aktier i FTR. Om allt går enligt planer kan dylikt byte ske i slutet av januari, enligt uppgift.Pressmeddelande
12.12.2017

År 2017 blev för Nordic Mines-koncernen ett mycket händelserikt år. I en ekonomiskt trängd situation genomgicks olika alternativ för att överleva som bolag och med målet att återuppta guldproduktionen i Laiva-gruvan i Brahestad, Finland.

Av olika alternativ ansåg moderbolagets styrelse att det bästa är att gå in för ett samägande med kanadensiska Firesteel Resources Inc (FTR). Avsikten var att via dotterbolaget Nordic Mines Marknad starta ett Joint Venture/samägande-projekt, med målet att återuppta guldproduktionen. Aktieägarna i Nordic Mines AB, inkluderande huvudägaren Lau Tsu Holding, godkände affären på en extrastämma den 8 september 2017.

Nordic Mines AB:s styrelse informerar härmed, att processen är nästan slutförd; nödvändiga dokument har godkänts av alla berörda parter, inkluderat största ägaren Lau Tsu, och FTR överför de avtalade summorna till valda konton, med målet att återstarta guldproduktionen i Finland. Detta möjliggjör samtidigt betalande av skulder och ett slutförande av rekonstruktionen av finska dotterbolaget. Enligt avtalet skall FTR, då bolagets ägande av Nordic Mines Marknad når 60%,  köpa ut den resterande delen av Nordic Mines Marknad-bolaget, där tillgångarna främst ingår, av befintliga aktieägare.

I slutskedet av avtalsförhandlingarna tillkom en förändring; efter att FTR nått ett ägande av 60% av Nordic Mines Marknad AB, kommer befintliga aktieägare i tidigare börslistade svenska bolaget att få ersättning i form av aktier i Torontolistade FTR-bolaget. Styrelsen och ledningen för Nordic Mines AB anser detta vara en bra lösning; Nordic Mines, inkluderat guldmalmerna och anrikningsverket, är nu FTR-bolagets viktigaste tillgångar och då bolaget redan är listat i Toronto kan handeln med FTR-aktien fortsätta, nu alltså inkluderat tillgångarna i Nordic Mines.

I samband med slutförandet av denna affär sker också vissa andra förändringar, om vilket informeras senare och bla på den annonserade extrastämman 21 december, 2017 i Stockholm. Alla Nordic Mines tidigare dotterbolag behövs inte längre, organisationerna ses över och styrelsernas sammansättning förändras så, att de motsvarar ägandet i de olika bolagen.   


Pressmeddelande
21.11.2017

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), Bolags Registreringsnummer 556679-1215 ("Bolaget") uppmanas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 december 2017 kl. 13.30 På Azets Insight ABs kontor, Lindhagensgatan 94, Stockholm.

Rätt att delta i stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 14 december 2017, och dels senast den 19 december 2017, helst före kl. 15, anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen under adress:
Nordic Mines AB (publ)
c/o Azets Insight AB Att.
Torbjörn Bygdén
Box 34212, 100 26 Stockholm,
per telefon +46 70 301 4546
eller via e-post till torbjorn.bygden@azets.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.nordicmines.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 19 december 2017 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

Anmälan om övriga frågor kan hanteras inom ramen för extramötet förutsatt att dessa har anmälts inte senare än 30 november, 2017.

Ärenden på stämman
Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman, val av sekreterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Byte av revisor enligt styrelsen förslag till Finnhammars Revisionsbyrå
8. Ändring av namn varvid ”(publ)” tas bort enligt styrelsens förslag
9. Ändring av Bolagsordning med avseende på att to bort att stämma kallas genom ”Post och inrikes tidningar” enligt styrelsens förslag
10. Stämmans beslut om förslag av styrelse att ställa sina sina platser till förfogande. Nuvarande hela styrelse ställer sina platser till förfogande. Har inkommit förslag om nya ledamöter, Anneli Önneby, Håkan Gustafsson, Henrik Hilmand.
11. Mötets avslutande

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Bygdén
Torbjorn.Bygden@azets.com
00 46 (0) 70 301 45 46

Lindhagensgatan 94
Box 34212, 10026 Stockholm

För mer information om Nordic Mines, besök www.nordicmines.se.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Insättningen är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretagPressmeddelande
14.11.2017

Summering av Nordic Mines AB’s situation

30:e juni hölls årsstämma där beslut togs om nyemission, vilken pausades på grund av styrelsens osäkerhet beträffande projicerad framgång. I en extrastämma sammankallat till 8 september 2017 beslutades att istället genomföra ett joint venture med Firesteel Resources (FTR) och med stöd från Lau Su Holding.

Med extrastämmans beslut i bakgrunden har styrelsen under perioden sedan dess arbetat med att hålla konkurshotet borta, detta har inneburit:

1. Minska skulderna i Nordic Mines AB genom förhandlingar med fordringsägare och att säkra ett lån från FTR om c:a 3,3 miljoner SEK.

2. Kommunicera med rekonstruktionsadvokaterna I Finland angående godkännande av planerna på en större investering, stor nog att täcka skulderna i framförallt Nordic Mines Oy.

3. Initiera försäljning av de tillgångar I Finland som tillhör Nordic Mines AB, bl a en fastighet i Laiva-området, två projekteringsborriggar. Detta för att stärka kassan och hålla konkurshot på avstånd. 

Konstruktionen av avtalet med FTR, speciellt återbetalningen av FTR’s lån till Pandion visade sig inte vara förenligt med Svensk redovisningslag och skrivningen behövdes därför ändras. I det sammanhanget ville FTR öka sin första investering från 17 mil CAD till 21 mil CAD och därmed få 60% an Nordic Mines, tidigare än först avtalat.

Dessa pengar skall användas för att;

1. Betala skulder till fodringsägare i Finland;
2. Återbetala lån till Lau Su Holding, Lau Tzu Investment och Jade Global om sammanlagt 2 mil USD
3. Betalning av utlägg Nordic Mines AB haft för dotterbolag, som skall enl. avtal täckas av FTR
4. Resterande för att anställa personal, inköp av utrustning och i allmänhet förbereda gruvan för produktion.

FTR kommer att köpa de resterande 40% inom 3 månader efter det att den första betalningen är gjord. Betalningen till Nordic Mines aktieägare sker i form av 40% av FTR’s aktier.

Påpekas bör att dessa justeringar av avtalet gjorts efter att först inhämtat godkännande från vår majoritetsägare. Styrelsen hade alltså endast två vägar att gå, ett avtal med FTR eller konkurs.

Värdeökningen I FTR aktien har hittills varit mycket god, och kan förväntas bli väsentligt högre när väl produktion kommer igång.

För att ge den nya styrelsen maximalt med tid och handlingsutrymme föreslår vi att den gamla styrelsen ställer sina platser till förfogande samt också öppnar upp för breddning av styrelsen. Som minimum ska bolaget ha tre styrelseledamöter.

Styrelsen Nordic Mines AB

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Fyndigheten är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag.


Pressmeddelande
06.11.2017

Meddelande från VD

Jag har efter noggrant övervägande beslutat avgå som VD i Nordic Mines AB, detta för att underlätta för företaget att nå den bästa lösningen för våra aktieägare. Stryrelsen, Pranay Panda och FTR kommer att komma fram till en bra lösning tillsamman.


Pressmeddelande 
06.10.2017

Styrelsens uppdatering av läget och överväganden gjorda av styrelsen

Styrelsens första prioritet har varit att undvika konkurs. Det lån som utgivits av Firesteel Resources (FTR) gör att det omedelbara hotet nu är undanröjt. För det andra har det varit att utkristallisera hur bolaget ska fungera i samband att Nordic Mines AB blir ett holdingbolag enligt det Joint Venture (JV) avtal som slutits med FTR. Sist men icke minst har det på styrelsens agenda varit viktigt att erhålla garantier för att aktieägarna kan emotse en notering på en adekvat börs.

I våra ansträngningar att undvika konkurs har vi erbjudit våra leverantörer att betala en del av skulderna och därmed 75% nedskrivning av deras fordringar.

Det lån vi erhållit från FTR på 500k CAD (3 250 000 kr) och löper med : LIBOR + 5% ( ca 7%). Bolaget har lyckats framhandla fram en lägre ränta som i utgångspunkt var satt till 12%.

Att verka som ett holdingbolag utan egna intäkter innebär att vi måste tillse att minimera kostnaderna. Någon utdelning från JV kan vi inte påräkna om en ganska lång tid. Det innebär att vi behöver se över mer kostnadseffektiva lösningar för hemsida, bokföring, revision etc. Alla dessa kommer att omförhandlas eller avvecklas. Styrelse och VD jobbar idag utan ersättning.

För att återkomma till frågan om notering av bolaget på en renommerad börs har vi lyckats få en skriftlig avsiktsförklaring av FTR med sikte på notering på Toronto börsen TSX. Denna process är nu under förberedelse och nästa steg kan påbörjas så snart JV år bildat.

Värdet på vår del i det fall FTR skulle utnyttja rätten att köpa hela Nordic Mines skulle i tidigare avtal vara "fair marker value" eftersom FTR nu skriftligen åtagit sig att lista det nya bolaget, så har den texten ändrats till "aktievärdet".

Dock återstår en del att reda upp i Nordic Mines OY, som ju är under Finsk rekonstruktion under advokatfirman Krogerus. Krogerus har till uppgift att godkänna alla investeringar i bolaget. Det ställs alltså långtgående krav på redovisning planer och som måste godkännas. Krogerus har uttalat sig tillfreds med att FTR går in i verksamheten.

För ytterligare information kontakta:
Claes Jansson, Verkställande direktör
claesjansson7@gmail.com

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Fyndigheten är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag.Pressmeddelande 
21.09.2017 

Styrelsen informerar om hittillsvarande arbete

Vid den senaste bolagsstämman den 8 september fattades med stor majoritet beslut om att ett Joint Venture (JV) med Firesteel Resourses snarast skulle ingås, detaljer kring avtalet står att finna i tidigare pressmeddelande.

Vid stämman avgick Hans Andreasson och Torsten Börjemalm från styrelsen och Fred Boman och Claes Jansson invaldes.

Efter intensivt arbete på bägge sidor av Atlanten är nu alla underskrifter på plats. JV avtalet såväl som Management Service avtal och dessutom ett avtal som reglerar återbetalning av lån till Lau Su, Lau Tzu och Jade Global.

Nordic mines AB kommer att erhålla ett lån från Firesteel att kunna upprätthålla betalning av löner, skatter och leverantörer. Firesteel har utfäst 500.000 CAD för att " hålla lampan tänd" i Nordic Mines till dess vår del JV genererar inkomster. Vidare pågår förhandlingar med våra fordringsägare om nedskrivning av skulder, i syfte att undvika konkurs.

Styrelsen har vidare varit i kontakt med Mangold fondkommission för att undersöka möjligheterna att notera och därmed kunna handla med Nomi aktier.

Vidare har styrelsen beslutat att utse styrelseledamoten Claes Jansson till ny VD i Nordic Mines AB, vilket därmed följer regelverkens krav. Claes har accepterat att inte ta ut någon ersättning från företaget så länge som de ekonomiska svårigheter består.

Har ni frågor eller synpunkter är ni välkomna att kontakta Claes på nordicclaes@gmail.com

Vi kommer att fortlöpande ge information om utvecklingen här på hemsidan.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Bygdén
Företagsekreterare och Investor Relations torbjorn.bygden@azets.net
+46 (0) 70 301 45 46
Lindhagensgatan 94, Box 34212 10026
Stockholm

För mer information om Nordic Mines, besök www.nordicmines.com/.

Nordic Mines AB (publ.) Är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, via byrån för den kontaktperson som anges ovan, den 21 september 2017.
Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Fyndigheten är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag.Pressmeddelande
13.09.2017

Nordic Mines AB extra bolagsstämma 8 september 2017

Vid bolagsstämman behandlades förslag från Firesteel Resources Ltd och förslag från Lau Su Holding AB. Vid stämman framgick att Lau Su dragit tillbaka sitt förslag och att stämman beslöt att bifalla förslag som styrelse och Firesteel har berett i form av Joint Venture i Nordic Mines Marknad AB.  Nordic Mines har tidigare informerat om affären i detalj vilken även står att finna så som press relases.

Firesteel avser att investera motsvarande CAD 20m i verksamheten samt att finansiera Nordic Mines AB med lån intill dess att verksamheten vid Laiva börjar genera egna medel som kommer Nordic Mines AB till del.

Det finns inget beslut om och när aktien ska noteras åter. Det finns ett antal alternativ som styrelsen får beakta i det fortsatta arbetet.

Stämman beslöt också att bifalla avskedsansökan för styrelseledamöterna Hans Andreasson och Torsten Börjemalm. Till nya ledamöter valdes Fred Boman och Claes Jansson.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Bygdén, Företagsekreterare och Investor Relations
torbjorn.bygden@azets.net

+46 (0) 70 301 45 46
Lindhagensgatan 94, Box 34212 10026
Stockholm

För mer information om Nordic Mines, besök www.nordicmines.com/.

Nordic Mines AB (publ.) Är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, via byrån för den kontaktperson som anges ovan, den 14 september 2017.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Fyndigheten är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag.
Nordic Mines AB (Publ)