Arkiv   Om oss   Kontakt   SV/EN Pressmeddelande 31.12.2019

I enlighet med beslut som godkänts vid årsstämman 2018 den 26 november 2019 meddelar styrelsen härmed likvidation av bolaget med omedelbar verkan. Styrelsen kommer nu att gå vidare med att uppfylla de standardprotokoll som krävs för att inleda likvidationsförfarandet.


Styrelsen för Nordic Mines (Publ.) AB


Pressmeddelande 2.12.2019


Sammanfattning av beslut fattade på ordinarie bolagsstämman den 26:e November 2019:


1) Håkan Cox blev vald till ordförande för stämman.

2) Carola Åberg blev vald sekreterare för stämman och skrev protokollet, justerare av protokollet blev Mathias Söder och Viktor Bard.

3) Stämman beslutade
a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2018
b) i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, att årets ansamlade förlust om 249 837 kronor överförs till ny räkning och att ingen utdelning ska utbetalas för räkenskapsåret 2018.

4) Stämman röstade enhälligt för att bevilja följande personer ansvarsfrihet:

Håkan Cox (ledamot)
Henrik Hilmand (verkställande direktör och ledamot)
Pranay Panda (ledamot)

Antecknades att Håkan Cox inte deltog i beslutet såvitt avsåg honom själv.
Antecknades att Henrik Hilmand inte deltog i beslutet såvitt avsåg honom själv.
Antecknades att Pranay Panda inte deltog i beslutet såvitt avsåg honom själv.

6) Stämman beslutade enhälligt för att konvertera alla aktieägarlån samlade i Alibert Invest AB till ett värde av 2,7 MSEK till 50M Nordic Gold Inc.-aktier enligt facilititets-, aktiepant- och skuldöverlåtelseavtalen och det öppna offentliga budgivningsresultat som tillkännagavs den 12 augusti 2019.

Antecknades att Håkan Cox, som genom bolaget Killua AB, äger aktier i bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg honom själv.

7) Styrelsen har för avsikt att göra några uppföljningsdiskussioner med SKV och kommer att klargöra om likvidationsbeslut och beslut som är beroende inom 7 arbetsdagar.


Styrelsen för Nordic Mines (Publ.) AB


Pressmeddelande 8.11.2019

Styrelsen beklagar att ett skrivfel har inträffat vid kallelsen till årsstämman den 26 november. Adress är inte Quickoffice i Solna, utan Quick Office Stockholm City, Drottninggatan 86,1 tr, 111 36 Stockholm.

Styrelsen för Nordic Mines (Publ.) AB
Pressmeddelande 24.10.2019

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDIC MINES AB (publ)


Nordic Mines AB (publ) håller årsstämma tisdagen den 26 november 2019 klockan 13.00 på Mall of Scandinavia, Quick Offices lokaler, Stjärntorget 2, Solna.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET
Den som önskar delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 november 2019,
dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast onsdagen den 20 november 2019.

Anmälan om deltagande ska ske skriftligen till anmalning@nordicmines.se, eller Nordic Mines AB, c/o Quick Office, Råsta strandväg 13C, 169 79 Solna. Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 november 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.nordicmines.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas enligt adress ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,
c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Beslut om aktieägarlån konverterat till 50M Nordic Gold Inc-aktier per öppet anbudsresultat
10. Beslut om styrelsens beslut om likvidation av Nordic Mines AB
11. Beslut om likvidator som ska väljas av stämman och nuvarande styrelse som inte är tillgänglig för omval
12. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska betalas ut för räkenskapsåret 2018.


Punkt 9 - Beslut om att konvertera aktieägarlån till Nordic Gold Inc-aktier.

Styrelsen har misslyckats i sina försöka att övertyga Nordic Gold Inc (NGI) att reglera utestående skulder i Nordic Mines AB efter att NGI förvärvade 100% tillgångar av Nordic Mines AB (NOMI) med den gamla styrelsen samtycke till att göra utan att lösa 100% NOMI’s skulder. Vidare har tillgångarna, som använts för att betala NOMI’s aktieägare för deras utgångsvärde, ett konkursvärde och är grundligt illikvida. Detta är ett fall av giftig finansiering som har förstört praktiskt taget allt värde för NOMI-aktieägare. Styrelsen har som en sista utväg tagit aktieägarlån med NGI-aktier som säkerhet för att ta hand om den utestående skuldsituationen i NOMI. Styrelsen genomförde en öppen budgivning för att reglera aktieägarlån. Baserat på budgivningsresultaten och med förbehåll för aktieägarens godkännande föreslår styrelsen att konvertera lånen till 50 miljoner NGI-aktier.


Punkt 10 & 11 - Beslut om likvidation av Nordic Mines AB (NOMI).

Styrelsen föreslår att NOMI inte skulle betala ut utestående skatteskulder för räkenskapsår 2015, räkenskapsår 2017 och reduceras till ett skalföretag utan driftstillgångar i det eller under det, att NOMI ska likvideras via konkursväg. Att inte göra det skulle det bara medföra administrativa kostnader till kostnaden för inget värdeskapande varken för NOMI eller dess aktieägare. I ett sådant fall kommer styrelsen att se till att tillräckliga tillgångar är registrerade i Nordic Mines AB som kan täcka likvideringsavgifter för Nordic Mines AB vid tidpunkten för ansökan om likvidation.HANDLINGAR
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2018 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.nordicmines.se senast från och med den 1 november 2019. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 565 722 756 aktier vilket motsvarar totalt 565 722 756 röster. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.


                               __________
                Stockholm i oktober 2019
               Nordic Mines AB (publ)
                StyrelsenFullmaktsformuläret för stämman hämtas här
Pressmeddelande 24.10.2019

Styrelsen presenterar årsredovisning inklusive revisionsberättelse.

Ladda ner Årsredovisning för 2018 här


Styrelsen för Nordic Mines (Publ.) AB

Pressmeddelande 12.8.2019

Budkommittén, som utsetts av styrelsen för Nordic Mines AB, meddelar härmed att efter budgivningsperiodens slut så har inget konkurrerande bud till Alibert's bud mottagits av budkommittén. Alibert's bud på 0,054 SEK per aktie för 50 miljoner aktier är därmed vinnaren av budprocessen. Detta förutsätter aktieägarnas godkännande vid bolagsstämman.


Styrelsen för Nordic Mines (Publ.) AB

Pressmeddelande 11.7.2019

Den 5:e juni 2019 uttryckte styrelsen för Nordic Mines AB (Publ.) till långivarna sin oförmåga att betjäna aktieägarlånen från Killua AB och Alibert Invest AB, på grund av att underliggande tillgångar, i form av Nordic Gold Inc. (NGI) aktier, är mycket illikvida och att aktiekursen återspeglar en mycket deprimerad "konkursliknande" finansiell ställning för NGI.

Detta är efter NGI’s utspädning av Nordic Mines aktieägare med 70% i utbyte mot att investera 17M USD i Laiva i december 2017. Vid dags dato är majoriteten av de 17M USD spenderade och Laiva gruvan är idag under ”care and maintenance”. Detta resulterar i fullständig förstörelse av Nordic Mines aktieägarvärde och kulminerar därmed i ett likvidations scenario för Nordic Mines i det mest sannolika scenariot.

Aktieägarlånen på 2,7M SEK användes för att täcka företagets leverantörsskulder. Individuella och små leverantörsskulder täcktes vid verkliga värden och de stora leverantörsskulderna skrevs ned till 25% och täcktes. I enlighet med sektion 9 i facilitetslåneavtalen och i kombination med facilitetslån- och aktiepantsavtalen i sin helhet, har Killua AB och Alibert Invest AB, på grund av styrelsens oförmåga att betjäna lånen, beslutat att utnyttja bud möjligheten att omvandla utestående skuld på totalt 2,7MSEK till 50m säkerställda NGI-aktier på 0,054 SEK per NGI aktie. Eftersom båda bolagen styrs av en enda verklig huvudman, Håkan Cox, har huvudmannen beslutat att lägga ett konsoliderat bud genom Alibert Invest AB till Nordic Mines AB.

Efter budet har lämnats in till styrelsen för Nordic Mines AB (publ.) av Alibert Invest AB, har styrelsen utsett en oberoende budkommitté (Budkommittén) att representera Nordic Mines i samband med budet och kommer att bestå av följande oberoende kandidater utan motstridiga intressen: Revisor (Stefan Hällberg, ordförande i budkommittén), aktieägare (Carola Åberg, minoritetsaktieägare) och aktieägare (Nico Mendris, minoritetsaktieägare) som representerar minoritetsintressen.

Den oberoende budkommitténs främsta uppgift är att få det bästa budet för försäljning av 50M NGI-aktier i syfte att upptäcka det skäligaste priset och presentera det för styrelsen. En sådan prisupptäckning genom budgivning som utförs av den oberoende kommittén kommer att ställas till aktieägarnas godkännande på extra bolagsstämma att sammankallas omedelbart efter avslutad budgivningsprocess. Den oberoende budkommittén till sitt förfogande kan välja att anställa kvalificerade rådgivare för att leverera en tredjeparts rättvisa utlåtande tillsammans med den obligatoriska styrelsens yttrande om utvärderingen av buden.

Upplysningar: Håkan Cox är styrelseledamot i Nordic Mines AB (Publ.) och en berörd part av budgivningen, kommer inte att representera styrelsen i några budärenden. Lau Su Holding AB är den enskilt största minoritetsaktieägaren i Nordic Mines AB (Publ.) har uttryckt till styrelsen att man inte kommer att delta i budgivning och förblir en ointresserad part.

Budkommittén kommer i enlighet med bestämmelserna att tillkännage sitt yttrande om budet senast två veckor före sista dagen för acceptansfristen för budet. Antagningsperioden för budgivning är planerad att starta den 11:e juli 2019 och sluta senast den 9:e augusti 2019 kl 18:00. Budgivningen är öppen för alla existerande aktieägare i Nordic Mines AB (Publ.) samt eventuella externa bosatta eller utländska investerare som fallet kan vara. Aktieägare eller externa Investerare som inte är bosatta i Sverige och som vill delta i budgivning måste göra förfrågningar om gällande lagstiftning och eventuella skattekonsekvenser.

Budgivning för 50M NGI-aktier kan lämnas in i ett förseglat kuvert genom att ange: namn på budgivaren, den verkliga huvudmannen till den juridiska personens bud, budpris per aktie i SEK, till följande postadress: Stefan Hällberg, ordförande i Budkommittén, Nordic Mines AB, C/o Quickoffice, Råsta Strandväg 13C, 169 79 Solna samt e-posta budet till bidding@nordicmines.seStyrelsen för Nordic Mines (Publ.) AB
Pressmeddelande 26.6.2019


Styrelsen vill lägga fram vägledning för färdplanen framåt. Styrelsen har försökt på sin bästa nivå för att samla in pengar i ett illikvitt scenario med väldigt få marknadsaktörer som vill finansiera i en extremt orolig situation.

Källan till det bekymrande scenariot kommer på grund av:

A. Existerande skuldscenariot i Nordic Mines som inkluderar historisk år 2015 skatteskuld och utestående små leverantörsskulder.

B. Att förvärras, Nordic Gold Inc, efter att ha utspätt Nordic Mines aktieägare i utbyte mot 17 miljoner USD, finansieringen har fortfarande resulterat i nästan konkurs av gruvan och därigenom fullständig förstörelse av aktieägarvärdet, så mycket att Nordic Gold Inc själv ser extremt nödställd ut med all likviditet som försvunnit från affärsverksamheten.

Enligt styrelsens uppfattning skulle innehavet av 30% marknadsvärde (58,4M aktier) ligga i intervallet 3,59MSEK eller 0,06 SEK per NOR-aktie med beaktande av att Nordic Gold Inc-aktierna är starkt illikvida och att sälja innehaven i ett sådant illikvitt scenario på marknaden är hopplöst omöjligt (bästa fallet 25% av tillgänglig likviditet). Detta ger ett värde per Nordic Mines aktie på 0,006SEK. Efter skulderna kommer Nordic Mines tillgångar att vara nästan noll, vilket innebär att värdet av bolaget idag är noll, vilket tvingar detta bolag till att likvideras eller övertas. I ett så högt bekymrat scenario finns det ingen möjlighet att analysera en situation för att distribuera Nordic Gold Inc-aktier till allmänheten om inte värdet av Nordic Gold Inc själv stiger väsentligt vilket fortfarande är mycket osannolikt, eftersom Nordic Gold Inc idag har ett litet kvarvarande rörelsekapital med höga utestående låneskulder väntande. Det är styrelsens uppfattning att Nordic Gold Inc själva befinner sig i ett konkursläge. Likvidation eller offentligt öppet bud är de två återstående alternativen för Nordic Mines AB.

Det är styrelsens uttryckliga åsikt att efter ha kommunicerat med ledande aktieägare, att det finns inget intresse i en nyemission eller en riktad emission och ser därmed ingen nytta i att ådra sig mer kostnader i det redan skuldtyngda scenariot när sannolikheten för misslyckande är mer än 99%. Med nyemission ute ur bilden, vad man har som alternativ för kapitalanskaffning är lån som skulle kunna omvandlas till ett öppet budgivande. Dessutom kommer ett icke-konkurrenskraftigt öppet budgivande göra att 99% av alla aktieägare utplånas vilket är normalt i nödställda fall av detta slag.

Även om styrelsen framgångsrikt har eliminerat små leverantörsskulder genom lån så kommer dessa lån till en hög kostnad för säkerställande, dock till verkligt värde med tanke på likviditeten hos Nordic Gold Inc enligt ovan. Det som återstår är då avveckling av skulder i form av skatt.

För att gå vidare kommer styrelsen att diskutera med Skatteverket för att förhandla om en nedskriven ELLER en avskriven skuldsituation, men styrelsen anser att med tanke på att mycket av finansieringen också kommer ut av riktade aktieägarlån som huvudkälla finns det väldigt få alternativ kvar förutom likvidation av företaget eller fullständigt övertagande via öppet bud. Styrelsen kommer klargöra denna situation ytterligare allt eftersom man går framåt in i förhandlingarna.

Revisionen av räkenskapsår 2018 är inte komplex så som räkenskapsåret 2017 var. Det kommer att bli färdigställt i juni. Klarhet på skatten har kommit väldigt nyligen, så revisionen behöver uppdateras i enlighet med detta. Förhandlingar med Skatteverket tar lite tid med tanke på att vi är i semestertider. Det är således styrelsens uppskattning att årsstämman hålls senast i augusti eller september beroende på hur snabbt förhandlingar med Skatteverket äger rum.Styrelsen för Nordic Mines (Publ.) AB


Pressmeddelande 12.6.2019

Styrelsen i Nordic Mines genomför ett räntebärande facilitetslån från aktieägare på 585.750 SEK mot ställd säkerhet av 20M Nordic Gold Corp aktier.


Styrelsen för Nordic Mines (Publ.) AB


Pressmeddelande 4.6.2019

Styrelsen i Nordic Mines genomför ett räntebärande facilitetslån från aktieägare på EUR 30K mot ställd säkerhet av 10M Nordic Gold Corp aktier.


Styrelsen för Nordic Mines (Publ.) AB

Pressmeddelande 4.4.2019

Styrelsen i Nordic Mines genomför ett räntebärande facilitetslån från aktieägare på SEK 1,1M mot ställd säkerhet av 20M Nordic Gold Corp aktier.


Styrelsen för Nordic Mines (Publ.) AB

Pressmeddelande 9.1.2019

Styrelsen föreslår, med förbehåll för godkännande av aktieägarna, att sänka nominellt värde på aktier i balansräkningen där kapitalet inte längre stöds av bolagets tillgångar. Sådan aktiekapitalminskning kommer nödvändigtvis att innefatta ändringar av bolagsordningen.

Styrelsen avser att ta in nödvändigt kapital som återspeglar den ändrade aktiekapitalminskningen och eliminera alternativet likvidation.

De
transaktionsalternativ tillgängliga för styrelsen för att ta in sådan likviditet skulle vara en nyemission eller en riktad emission som nämns i 2017 årsredovisning. Styrelsen kommer att så snart som möjligt att kalla till en extra bolagsstämma för att komma fram till det lämpligaste alternativet för att gå framåt.


Styrelsen för Nordic Mines (Publ.) AB


Pressmeddelande 4.1.2019

Sammanfattning av beslut fattade på ordinarie bolagsstämman den 28:e December 2018:


1) Urban Båvestam blev vald till ordförande för stämman.

2) Andreas Liljander blev vald sekreterare för stämman och skrev protokollet, justerare av protokollet blev Carola Åberg och Gunnar Ek.

3) Totalt 130 159 182 aktier var representerade på stämman. Lau Su Holding AB, genom Pranay Panda, representerade 81% röster på stämman, Henrik Hilmand 7% genom fullmakter och Anneli Önneby (4%) genom fullmakter och resterande 8%.

4) Stämman beslutade
a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2017
b) i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, att årets ansamlade förlust om 253 670 000 kronor överförs till ny räkning.

5) Stämman röstade enhälligt för att inte bevilja följande personer ansvarsfrihet:
Saradhi Rajan (verkställande direktör och ledamot)
Claes Jansson (verkställande direktör och ledamot)
Vinod Sethi (ledamot)

Stämman röstade i absolut majoritet att bevilja följande personer ansvarsfrihet:
Fredrik Zettergren (ledamot)
Fred Boman (ledamot)
Krister Söderholm (ledamot)
Torsten Börjemalm (ledamot)
Hans Andreasson (ledamot)
Salim Govani (ledamot)
Kari Langenoja (ledamot)
Pranay Panda (ledamot)

Antecknades att Pranay Panda, genom Lau Su Holding AB, inte deltog i beslutet såvitt avsåg honom själv.

Antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund följde revisorns rekommendation i revisionsberättelsen, avseende vilka styrelseledamöter och verkställande ledning att inte bevilja ansvarsfrihet till.

6) Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter och utsåg enhälligt Pranay Panda, Henrik Hilmand och Håkan Cox som nya styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Håkan Cox. Det beslutades också att styrelsen arvode skulle utgå, för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 0 kronor till var och en av ledamöterna. Antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund ställde ett motförslag om att arvode skulle uppgå till 100 000 kronor för var och en av ledamöterna och stödde förslaget till att styrelseledamöter tar styrelsearvoden enligt minimikrav.

7) Stämman beslutade att bolaget ska ha en revisor utan suppleant och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Till revisor valdes den auktoriserade revisorn Stefan Hällberg.

8) Valberedningen inför årsstämman 2019 ska utgöras av Pranay Panda, Henrik Hilmand och Håkan Cox. Antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade nej till förslaget.Styrelsen för Nordic Mines (Publ.) AB


Pressmeddelande 21.12.2018

Styrelsen publiserar revisorns yttrande till revisionsberättelsen.

Ladda ned det här.


Styrelsen för Nordic Mines (Publ.) AB


Pressmeddelande 18.12.2018

Reviderad Årsredovisning 2017. Ingenting substantiellt har förändrats.
Ladda ned reviderad Årsredovisning 2017 här.


ÄNDRINGAR: [Sidnummer, Sektion, Från och Till]
 
1)     Sida 11. Sektion: Iakttagelse 9, punkt 4.
Från: ”Vid tiden för inlämnade av årsredovisningen värderades 58,4 miljoner FTR-aktier enligt den aktuella marknadskursen 0,125 CAD till 7,3 MCAD.”
Till: ” Vid datumet 20181130 värderades 58,4 miljoner FTR-aktier enligt den aktuella marknadskursen 0,125 CAD till 5,84 MCAD.”

2)     Sida 14. Sektion: Aktier i Nordic Mines AB (PUBL), punkt 2 och 3.
Från: ”Den 8 februari 2018, efter det att FTR utnyttjat sin minoritetsförsäljningsoption, uppgick marknadsvärdet till 36 MSEK fördelat på 565 722 756 aktier med ett kvotvärde på 0,063 SEK per aktie.”
Till: ” Den 8 februari 2018, efter det att FTR utnyttjat sin minoritetsförsäljningsoption, uppgick marknadsvärdet av FTR-aktier som betalats till Nordic Mines AB (Publ) till 36 MSEK, vilket vid uppdelning fördelat på 565 722 756 aktier ger ett försäljningsvärde på 0,063 SEK per aktie före avdrag för skulder.”

Från: ”Per dagen för denna rapport uppgick marknadsvärdet till 49 MSEK fördelat på 565 722 756 aktier med ett kvotvärde på 0,0865 SEK per aktie.”
Till: ”På motsvarande sätt 30.11.2018 uppgick marknadsvärdet på FTR-aktier till 39,9 MSEK fördelat på 565.722.756 aktier, vilket ger ett försäljningsvärde per aktie på 0,07 SEK före avdrag för skulder.”

3)     Sida 15. Sektion: ”Resultatdisposition (KSEK)”,
Efter årets förlust
Från: ”-338 520”  till: ”-351 038”

Efter Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres
Från: ”-241 152”  till: ”-253 670”Styrelsen för Nordic Mines (Publ.) AB

Pressmeddelande 18.12.2018

Styrelsens förslag om revisor till årsstämman den 28 december 2018

Styrelsen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan suppleant, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och att bolagets nuvarande revisor, Finnhammars Revisionsbyrå Aktiebolag med Håkan Fjelner som huvudansvarig revisor, entledigas och att stämman till revisor väljer den auktoriserade revisorn Stefan Hällberg.


Styrelsen för Nordic Mines (Publ.) ABPressmeddelande 7.12.2018

Styrelsen presenterar reviderad Årsredovisning efter granskning, med förbehåll att smärre redaktionella förändringar fortfarande kan ske. Detta kommer dock inte att påverka det substantiella innehållet.

Ladda ner Årsredovisning för 2017 här Styrelsen för Nordic Mines (Publ.) AB


Pressmeddelande 27.11.2018

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDIC MINES AB (publ)

Nordic Mines AB (publ) håller årsstämma fredagen den 28 december 2018 klockan 13.00 på Advokatfirman Westermark Anjou AB:s kontor, Sergels torg 12, Stockholm. Registreringen börjar klockan 12.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET
Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 20 december 2018,
dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 20 december 2018.

Anmälan om deltagande ska ske skriftligen till anmalning@nordicmines.se, eller Nordic Mines AB, c/o Quick Office, Råsta strandväg 13C, 169 79 Solna. Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. Bolaget skulle uppskatta om aktieägare som avser medbringa biträden (högst två) vid sin anmälan uppger detta.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 20 december 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.nordicmines.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas enligt adress ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,
c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande
direktören
9. Beslut om antal styrelseledamöter
10. Beslut om arvode till styrelseledamöterna
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
12. Beslut om antal revisorer, arvode till revisorerna samt val av revisor
13. Beslut om att utse valberedning
14. Stämmans avslutande

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att årets ansamlade förlust om 241 152 000 kronor överförs till ny räkning.

Beslut om antal styrelseledamöter (punkt 9)
Aktieägare Lau Su Holding AB föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre (3) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslut om arvode till styrelseledamöterna (punkt 10)
Aktieägare Lau Su Holding AB föreslår att arvode ska utgå, för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 200 000 kronor till var och en av de oberoende ledamöterna i styrelsen.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 11)
Aktieägare Lau Su Holding AB föreslår omval av Håkan Cox, Pranay Panda och Henrik Hilmand till styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Håkan Cox.

Beslut om antal revisorer, arvode till revisorerna samt val av revisor (punkt 12)
Förslag till revisor och revisors arvode kommer att publiceras på bolagets hemsida i god tid före stämman.

Beslut om att utse valberedning (punkt 13)
Aktieägare Lau Su Holding AB föreslår att Pranay Panda, Håkan Cox och Henrik Hilmand ska utgöra valberedning inför årsstämman 2019, med uppdraget att inför årsstämman 2019 ta fram förslag till beslut om ordförande vid stämman; antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman; val av ordförande, övriga styrelseledamöter och revisor; arvode till styrelseledamöterna och revisorn; samt förslag till ledamöter av nästa valberedning eller förslag till princip för hur dessa ska utses.


HANDLINGAR
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2017 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.nordicmines.se senast från och med den 7 december 2018. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 565 722 756 aktier vilket motsvarar totalt 565 722 756 röster. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
                               __________
                Stockholm i november 2018
                Nordic Mines AB (publ)
                Styrelsen


Formulär för ombud hämtas här
Utskriftsvänlig version av kallelsenPressmeddelande 15.11.2018

Vi är nära att slutföra revisionen. Årsstämma kommer att meddelas i veckan som börjar den 19 november 2018.

Styrelsen för Nordic Mines (Publ.) AB

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Fyndigheten är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag.

Pressmeddelande 18.10.2018

Revisorn har kommunicerat med styrelsen att han vill ha ytterligare tid att granska FTR-transaktionen.

Styrelsen önskar utöka sitt fulla stöd för att se till att revisionen är framgångsrik och kvalitetssäker. Därför skulle styrelsen vilja skjuta upp årsstämman den 25 oktober 2018. Styrelsen ber om ursäkt för förseningarna, eftersom företaget befinner sig i revisionen av en komplex transaktion.

Om några dagar kommer ett nytt PM att komma ut och meddela årsstämmans nya datum.Styrelsen för Nordic Mines (Publ.) AB


Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Fyndigheten är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag.


Pressmeddelande 12.10.2018
Finansiell Rapport för årsavslut 2017

Årsredovisning Nordic Mines (Publ.) Ab 2017

Årsavslutsrapport Nordic Mines (Publ.) Ab 2017

Årsredovisning Nordic Mines Optioner AB 2017


Styrelsen för Nordic Mines (Publ.) AB

Pressmeddelande 2.10.2018

Styrelsen har skrivit ett brev till Nordic Gold OY, tidigare känd som Nordic Mines OY, för att påminna dem om den reviderade och historiska skulden på 165 000 EUR som ska betalas av Nordic Gold OY till Nordic Mines AB.


Styrelsen för Nordic Mines (Publ.) AB


Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Fyndigheten är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag.


Pressmeddelande 2.10.2018


Alla frågor avseende kommande årsstämma och dess dagordning skall skickas till Carola på email: anmalning@nordicmines.se. Alla frågor som är relevanta för årsstämman och dagordningsposter kommer att vidarebefordras till styrelsen och de kommer att diskuteras och besvaras på årsstämman. Praktiska frågor relaterade till årsstämman kommer att besvaras av Carola omedelbart.


Styrelsen för Nordic Mines AB (publ.)
Pressmeddelande 28.9.2018

Kallelse till årsstämma i Nordic Mines AB (publ.)

Enligt tillkännagivandet den 24 september 2018, aktieägarna i Nordic Mines AB (publ.) organisationsnummer 556679-1215, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25:e oktober 2018 kl 11.00 på Mall of Scandinavia, Quick Offices lokaler, Stjärntorget 2 i Solna.


Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman skall:
• dels vara införd i av Euroclear Sweden AB förd aktiebok per fredagen den 19:e oktober 2018;
• dels anmäla sin avsikt att deltaga vid årsstämman senast kl 15:00 fredagen den 19:e oktober 2018.
Anmälan till årsstämman kan göras per e-mail anmalning@nordicmines.se eller post till Nordic Mines AB, c/o iOFFICE 4-040, Råsta Strandvägen 13C, 169 79 Solna, fram till och med den 19:e oktober 2018.


Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, e-mail, aktieantalet samt eventuella biträden uppges. Uppgifter som lämnas i samband med anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2018. Sker deltagande genom ombud skall detta ske med stöd av undertecknad originalfullmakt vilken bör insändas i samband med anmälan senast den 19:e oktober 2018. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.nordicmines.se) och kan laddas ned därifrån. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset ska skickas till företaget på ovannämnda adress i god tid före mötet. Fullmakten får inte vara mer än fem år gammal. Aktieägare får vid årsstämman medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 19:e oktober 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.


Förslag till dagordning
1) Årsstämmans öppnande.
2) Val av stämmoordförande.
3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
4) Val av en eller två justeringsmän.
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6) Godkännande av dagordning.
7) Presentation av årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelse och revisionsberättelse om koncernredovisningen
8) Beslut på:
a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) avyttring av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
d) Inledande av rättsliga förfaranden mot Saradhi Rajan, Vinod Sethi,     Salim Govani
e) SEK 347M lån skrevs av räkenskapsår 2017 på grund av Nordic Mines OY till Firesteel

9) Beslut av antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman och antalet revisorer och revisorsuppleanter
10) Beslut på arvode till styrelsemedlemmarna och revisor
11) Beslut på:
a) val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor
b) valberedning omval
12) Beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare
13) Beslut till:
a) godkänna styrelsens beslut att utfärda nya aktier med företrädesrätt för aktieägarna
b) konvertera aktieägarlån till FTR-aktier
14) Beslut till:
a) utdelning av FTR-aktier till Nordic Mines AB:s aktieägare via 100% ägt dotterbolag Nordic Mines Optioner AB 
b) ändra bolagsordningen; och 
c) minska bolagets aktiekapital
15) Beslut att gå för en rättslig skiljedom angående felaktigt verkligt värde till Nordic Mines AB:s aktieägare i FTR:s förvärv.
16) Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att göra mindre justeringar av beslut som fattats vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
17) Frivillig likvidation av Nordic Mines AB
18) Årsstämman avslutandeFÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 8b – avyttring av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska betalas för räkenskapsåret 2017. Årets nettoförluster ska föras framåt i ett belopp av -352664 kronor.

Punkt 9 – Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman och antalet revisorer och revisorsuppleanter.
Den enskilt största aktieägaren Lau Su Holding AB föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter fram till nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att bolaget har ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 10 – Beslut om arvode till styrelsemedlemmarna och revisor.
Den enskilt största aktieägaren Lau Su Holding AB har föreslagit att arvode till styrelseledamöter ska förbli i enlighet med beslut av årsstämman den 30:e juni 2016, vilket innebär en ersättning till styrelsen om 200 000 kronor för oberoende styrelseledamöter per person och år och att beroende ledamöter inte får någon ersättning.
Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska betalas enligt godkänd faktura.

Punkt 13b – Beslut om konvertering av aktieägarlån till FTR-aktier.
Styrelsen har misslyckats i sina ansträngningar att övertyga FTR att betala utestående skulder i Nordic Mines AB efter FTR:s 100% förvärv av Nordic Mines AB:s aktieägares tillgångar. Styrelsen har, som sista utväg, tagit aktieägarlån med FTR-aktier som säkerhet för att ta hand om den utestående skuldsituationen i Nordic Mines AB. Med förbehåll för aktieägarens godkännande föreslår styrelsen att konvertera lånen till FTR-aktier.

Punkt 14a – Beslut om utdelning av FTR-aktier genom Nordic Mines Optioner AB.
Styrelsen föreslår, på grund av omständigheterna, att ändring av bolagsordningen och minskande av bolagets aktiekapital endast kommer att återspeglas vid årsstämman för räkenskapsåret 2018 som hålls i juni 2019, att det 100% helägda dotterbolaget, Nordic Mines Optioner AB, ska användas för att göra processen för utdelning av FTR-aktier snabbare till aktieägarna. I sådant fall skulle Nordic Mines Optioner AB vara oberoende av Nordic Mines AB.

Punkt 15 – Beslut att gå för en rättslig skiljedom angående felaktigt verkligt värde till Nordic Mines AB:s aktieägare i FTR:s förvärv.
I styrelsens uppfattning har aktieägare inte betalats marknadsvärdet för Nordic Mines Marknad AB för deras 40% minoritetsintresse. Verkligt värde av Nordic Mines Marknad AB är inte lika med verkligt värde av FTR vid tidpunkten för verkställandet av utköp av minoritetsintresse. Med hänsyn till beslutet att avvisa samtliga ändringar i JV av aktieägarna vid den extra bolagsstämman den 18 februari 2018, föreslår styrelsen att Nordic Mines AB, på aktieägarnas vägnar, går in för en rättslig skiljedom i domstol i Sverige för att korrigera det felaktiga verkliga värdet som gavs till aktieägarna vid förvärv av FTR.

Punkt 18 – Beslut att frivilligt likvidera Nordic Mines AB.
Styrelsen föreslår, på villkoret att beslutet till punkt 13a om emission av nya aktier med företrädesrätt för aktieägare röstades ner och att beslutet för punkt 14a, nämligen utdelning av FTR-aktier via Nordic Mines Optioner AB röstades för, Nordic Mines AB skulle då vara ett skalföretag med inga operativa tillgångar i det eller under det. I ett sådant fall föreslår styrelsen att frivilligt likvidera Nordic Mines AB. Att inte göra det skulle bara medföra administrativa kostnader på bekostnad av inget värdeskapande för aktieägarna. Styrelsen ska i så fall säkerställa att tillräckliga tillgångar är registrerade i Nordic Mines AB som kan täcka de registrerade skulderna hos Nordic Mines AB vid tidpunkten för ansökan om frivillig likvidation. Med förbehåll för aktieägarnas godkännande på frivillig likvidation, föreslår styrelsen att ge mandat till Advokatbolaget Gullesjö AB för frivillig likvidation. Advokatbolaget Gullesjö AB kommer att representeras av Senior Advokat Jan-Erik Jonasson som specialiserat sig på likvidationsförfaranden. Namnet kommer att föreslås till Bolagsverket för godkännande.


Årsredovisning med revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.nordicmines.se för att spara på kostnader för bolaget och miljön. Aktieägare som hellre vill ha det via post får skicka ett fysiskt brev inklusive frimärke till Nordic Mines AB, c/o iOFFICE 4-040, Råsta strandvägen 13C 169 79 Solna och uppge sin postadress via post. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på årsstämman.
Styrelsen för Nordic Mines AB (publ.)


Formulär för ombud hämtas här.

Pressmeddelande 24.9.2018


Årsstämman kommer att skjutas upp till den 25:e Oktober, detta pga. att enligt protokoll skall Årsredovisningen läggas på hemsidan 2 veckor före årsstämman. Eftersom det var en stor utmaning att ge ut en korrekt årsredovisning, har vi inte kunnat lägga den på hemsidan 2 veckor före.Styrelsen för Nordic Mines (Publ.) AB


Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Fyndigheten är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag.
Pressmeddelande 18.9.2018

Uppdaterad kallelse till årsstämma i Nordic Mines AB (publ.)
Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ.) organisationsnummer 556679-1215, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28:e september 2018 kl 13.00 på Mall of Scandinavia, Stjärntorget 2, QuickOffice, i Solna.


Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman skall:

• dels vara införd i av Euroclear Sweden AB förd aktiebok per fredagen den 21:a september 2018;
• dels anmäla sin avsikt att deltaga vid årsstämman senast fredagen den 21:a september 2018.

Anmälan till årsstämman kan göras per e-mail anmalning@nordicmines.se eller post till Nordic Mines AB, c/o iOFFICE 4-040, Råsta Strandvägen 13C, 169 79 Solna, fram till och med den 21:a september 2018.

Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefonnummer samt eventuella biträden uppges. Uppgifter som lämnas i samband med anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2018. Sker deltagande genom ombud skall detta ske med stöd av undertecknad originalfullmakt vilken bör insändas i samband med anmälan senast den 21:a september 2018. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.nordicmines.se) och kan laddas ned därifrån. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas.

Aktieägare får vid årsstämman medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 21:a september 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.Tillägg i agendan i årsstämma i Nordic Mines AB (publ)

1. Årsstämmans öppnande.
2.   Val av stämmoordförande.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.   Val av justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8.   Beslut om:
fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande;
ansvarsfrihet registrerad på styrelsen för juni 2017 årsstämma.
9. Beslut om antalet styrelseledamöter.
10. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
11. Val av styrelse och styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Separation av dotterbolaget Nordic Mines Optioner AB från Nordic Mines AB (publ.)
14. Aktieägarnas godkännande på avskrivning av 347M SEK på grund av Nordic Mines OY för FTR.
15. Nyemission
16. Beslut om likvidation av Nordic Mines AB (publ.)
17. Omvandling av aktieägarnas skulder till eget kapital.
18. Årsstämmans avslutande.


Punkt 9-12
Beslut om antalet styrelseledamöter och arvoden samt val av styrelse, styrelseordförande och revisorer.
Styrelsen förslår följande:
att styrelseledamöter skall vara tre stycken;
att omval skall ske av nuvarande styrelsen
att omval skall ske av nuvarande revisor

Punkt 13
Styrelsen för Nordic Mines AB söker aktieägarnas tillstånd att genomföra 1:1 separation av dotterföretaget Nordic Mines Optioner AB från moderbolaget Nordic Mines AB (publ.) på det mest kostnadseffektiva och optimala sättet med målet att utnyttja Nordic Mines Optioner AB som distributions fordon för utdelning av FTR-aktier till Nordic Mines AB’s aktieägare. Metoden för en sådan separation kommer att framhävas på årsstämman.

Punkt 15
Styrelsen för Nordic Mines AB söker aktieägarnas tillstånd att genomföra en icke-garanterad nyemission inom intervallet USD 1M – USD 2M.

Punkt 16
Nordic Mines ABs styrelse söker aktieägarnas tillåtelse för frivillig likvidation, eftersom bolaget har blivit ett skalföretag med inga rörelsevärden under det och kommer att gå vidare med endast ackumulerade kostnader och administrationskostnader. Bolagets totala tillgångar är större än de totala skulderna när de går in i årsstämman den 28:e september 2018. Metoden för frivillig likvidation kommer att framhävas på årsstämman.


Årsredovisning med revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.nordicmines.se för att spara på kostnader för bolaget och miljön, senast från och med fredagen den 21:a september 2018. Aktieägare som hellre vill ha det via post får skicka ett fysiskt brev inklusive frimärke till Nordic Mines AB, c/o iOFFICE 4-040, Råsta strandvägen 13C 169 79 Solna och uppge sin postadress via post. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på årsstämman.Styrelsen för Nordic Mines AB (publ.)

Formulär för ombud hämtas här.


Pressmeddelande 24.8.2018

Kallelse till årsstämma i Nordic Mines AB (publ.)
Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ.) organisationsnummer 556679-1215, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28:e september 2018 kl 13.00 på Mall of Scandinavia, Stjärntorget 2 i Solna.


Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman skall:

• dels vara införd i av Euroclear Sweden AB förd aktiebok per fredagen den 21:a september 2018;
• dels anmäla sin avsikt att deltaga vid årsstämman senast fredagen den 21:a september 2018.

Anmälan till årsstämman kan göras per e-mail anmalning@nordicmines.se eller post till Nordic Mines AB, c/o iOFFICE 4-040, Råsta Strandvägen 13C, 169 79 Solna, fram till och med den 21:a september 2018.


Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer samt eventuella biträden uppges. Uppgifter som lämnas i samband med anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2018. Sker deltagande genom ombud skall detta ske med stöd av undertecknad originalfullmakt vilken bör insändas i samband med anmälan senast den 21:a september 2018. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.nordicmines.se) och kan laddas ned därifrån. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas.

Aktieägare får vid årsstämman medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 21:a september 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.


Förslag till dagordning
1. Årsstämmans öppnande.
2.   Val av stämmoordförande.
3.   Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.   Val av justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7.   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8.   Beslut om:
fastställande av resultaträkningen och balansräkningen; ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande; ansvarsfrihet registrerad på styrelsen för juni 2017 årsstämma.
9. Beslut om antalet styrelseledamöter.
10. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
11. Val av styrelse och styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Separation av dotterbolaget Nordic Mines Optioner AB från Nordic Mines AB (publ.)
14. Nyemission
15. Beslut om likvidation av Nordic Mines AB (publ.)
16. Omvandling av aktieägarnas skulder till eget kapital.
17. Årsstämmans avslutande.


Punkt 9-12
Beslut om antalet styrelseledamöter och arvoden samt val av styrelse, styrelseordförande och revisorer.
Styrelsen förslår följande:
att styrelseledamöter skall vara tre stycken;
att omval skall ske av nuvarande styrelsen
att omval skall ske av nuvarande revisor


Punkt 13
Styrelsen för Nordic Mines AB söker aktieägarnas tillstånd att genomföra 1:1 separation av dotterföretaget Nordic Mines Optioner AB från moderbolaget Nordic Mines AB (publ.) på det mest kostnadseffektiva och optimala sättet med målet att utnyttja Nordic Mines Optioner AB som distributions fordon för utdelning av FTR-aktier till Nordic Mines AB’s aktieägare. Metoden för en sådan separation kommer att framhävas på årsstämman.

Punkt 14
Styrelsen för Nordic Mines AB söker aktieägarnas tillstånd att genomföra en icke-garanterad nyemission inom intervallet USD 1M – USD 2M.

Punkt 15
Nordic Mines ABs styrelse söker aktieägarnas tillåtelse för frivillig likvidation, eftersom bolaget har blivit ett skalföretag med inga rörelsevärden under det och kommer att gå vidare med endast ackumulerade kostnader och administrationskostnader. Bolagets totala tillgångar är större än de totala skulderna när de går in i årsstämman den 28:e september 2018. Metoden för frivillig likvidation kommer att framhävas på årsstämman.


Årsredovisning med revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.nordicmines.se för att spara på kostnader för bolaget och miljön, senast från och med fredagen den 21:a september 2018. Aktieägare som hellre vill ha det via post får skicka ett fysiskt brev inklusive frimärke till Nordic Mines AB, c/o iOFFICE 4-040, Råsta strandvägen 13C 169 79 Solna och uppge sin postadress via post. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på årsstämman.Styrelsen för Nordic Mines AB (publ.)


Pressmeddelande 17.08.2018

Årsstämman för 2017 omläggs till den 28:e September. Detaljerad agenda och standardprotokoll för aktieägarnas registrering och deltagande kommer att läggas på hemsidan på måndag.


Styrelsen för Nordic Mines (Publ.) ABNordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Fyndigheten är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag.


Pressmeddelande 14.07.2018


Vid styrelsens svar på Skatteverkets meddelande om SEK 9,34M, har Skatteverket återgått till att bevilja uppskov med skatter och hålla skulden fryst tills vidare.Styrelsen för Nordic Mines (Publ.) AB
Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Fyndigheten är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag.


Pressmeddelande 20.06.2018


Fakta 1
1. De icke granskade proforma finanserna, per den 30:e maj 2018, är SEK 51M i totalt kapital och SEK 11,6M i total skuld. Av de SEK 11,6M är SEK 9,3M mot Skatteverkets skuld och SEK 2,3M mot leverantörsskulder.

1A. Observera att SEK 9,3M av skatteskulder är historisk på grund av räkenskapsåret 2014-15. Det är idag kontingent, eftersom det har motverkats med ett argument från vår sida. Risken för skuldlättnad är extremt minimal.

Fakta 2
2. Utdelning av FTR-aktier till Nordic Mines AB [Publ.] aktieägare via Nordic Mines AB [Publ.] är inte längre ett rättsligt alternativ. Att göra så skulle kräva ändringar i bolagsordningen och tidigast som man kan utdela FTR-aktier, efter genomförande av ändringar i bolagsordningen, kommer att ligga runt juni 2019 [årsstämman 2018].

Fakta 3
2A. Alternativet på bordet är att verkligen utdela aktierna från Nordic Mines Optioner AB, ett 100% helägt dotterbolag till Nordic Mines AB [Publ.], efter utestående skuld blivit avbetald i Nordic Mines AB [Publ.] och efter nödvändig godkännande från aktieägarna har tagits, eftersom det skulle kräva att Nordic Mines Optioner AB skulle vara 1:1 spun-off från Nordic Mines AB [Publ.]. I detta stadiet skulle aktieägarna äga 100% av Nordic Mines AB [Publ.] och 100% av Nordic Mines Optioner AB. Danske Bank Securities och Euroclear skulle användas för att distribuera aktier till Nordic Mines AB [Publ.] aktieägare.

Fakta 4
Frivillig likvidation av Nordic Mines AB [Publ.] med förbehåll för aktieägarens godkännande.


Styrelsen för Nordic Mines (Publ.) AB
Pressmeddelande 20.06.2018

Styrelsen har beslutat att ställa in årsstämman den 29:e juni, eftersom överlåtelsen av FTR-aktier har försenats till Danske Securities, värdepappersförvaltare för Nordic Mines AB. Det reviderade datumet kommer att offentliggöras strax efter att ha tydliga åtaganden från FTR och överföringsagenten Computershare.


Styrelsen för Nordic Mines (Publ.) AB
Pressmeddelande 14.06.2018

Styrelsen i Nordic Mines AB skulle vilja meddela att alla nödvändiga lagkrav har genomförts med FTR Trustees för att aktierna ska komma till bolagets konto. Danske Banks officiella mäklare och registrerade förvaltare av FTR-aktier för Nordic Mines AB, har informerat företaget om att FTR-aktier, med preliminärt Tisdag den 19:e juni 2018, officiellt kommer bli registrerade hos Danske Bank Securities.


Styrelsen för Nordic Mines (Publ.) AB

Pressmeddelande 30.5.2018

Kallelse till årsstämma i Nordic Mines AB (publ.)

Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ.) organisationsnummer 556679-1215, kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 juni 2018 kl 13.00 i Mall of Scandinavia; Stjärntorget 2; iOffice (Plan 1, bredvid Tesla); Solna.


Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman skall:

• dels vara införd i av Euroclear Sweden AB förd aktiebok per fredagen den 22 juni 2018;
• dels anmäla sin avsikt att deltaga vid årsstämman senast fredagen den 22 juni 2018.

Anmälan till årsstämman kan göras per e-mail anmalning(at)nordicmines.se eller post till Nordic Mines AB, c/o iOFFICE 4-040, Råsta Strandvägen 13C, 169 79 Solna, fram till och med den 22 juni 2018.

Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefonnummer samt eventuella biträden uppges. Uppgifter som lämnas i samband med anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2018. Sker deltagande genom ombud skall detta ske med stöd av undertecknad originalfullmakt vilken bör insändas i samband med anmälan senast den 22 juni 2018. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.nordicmines.se) och kan laddas ned därifrån. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas.

Aktieägare får vid årsstämman medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 22 juni 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.


Förslag till dagordning
1.   Årsstämmans öppnande.
2.   Val av stämmoordförande.
3.   Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.   Val av justeringsmän.
5.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.   Godkännande av dagordning.
7.   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8.   Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
b) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
9.  Beslut om antalet styrelseledamöter.
10. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
11. Val av styrelse och styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Separation av dotterbolaget Nordic Mines Optioner AB från Nordic Mines AB (publ.)
14. Nyemission
15. Beslut om likvidation av Nordic Mines AB (publ.)
16. Årsstämmans avslutande.

Punkt 9-12
Beslut om antalet styrelseledamöter och arvoden samt val av styrelse, styrelseordförande och revisorer.
Styrelsen förslår följande:
att styrelseledamöter skall vara tre stycken;
att omval skall ske av nuvarande styrelsen
att omval skall ske av nuvarande revisor

Punkt 13
Styrelsen för Nordic Mines AB söker aktieägarnas tillstånd att genomföra 1:1 separation av dotterföretaget Nordic Mines Optioner AB från moderbolaget Nordic Mines AB (publ.) på det mest kostnadseffektiva och optimala sättet med målet att utnyttja Nordic Mines Optioner AB som distributions fordon för utdelning av FTR-aktier till Nordic Mines AB’s aktieägare. Metoden för en sådan separation kommer att framhävas på årsstämman.

Punkt 14
Styrelsen för Nordic Mines AB söker aktieägarnas tillstånd att genomföra en icke-garanterad nyemission inom intervallet USD 1M – USD 2M.

Punkt 15
Nordic Mines ABs styrelse söker aktieägarnas tillåtelse för frivillig likvidation, eftersom bolaget har blivit ett skalföretag med inga rörelsevärden under det och kommer att gå vidare med endast ackumulerade kostnader och administrationskostnader. Bolagets totala tillgångar är större än de totala skulderna när de går in i årsstämman den 29:e juni 2018. Metoden för frivillig likvidation kommer att framhävas på årsstämman.

Årsredovisning med revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.nordicmines.se för att spara på kostnader för bolaget och miljön, senast från och med fredagen den 22 juni 2018. Aktieägare som hellre vill ha det via post får skicka ett fysiskt brev till Nordic Mines AB, c/o iOFFICE 4-040, Råsta strandvägen 13C 169 79 Solna och uppge sin postadress via post. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på årsstämman.


Styrelsen för Nordic Mines AB (publ.)

Formulär för ombud hämtas här.Pressmeddelande 23.05.2018

Nordic Mines AB har uppburit en skatteskuld på 9,3 Mkr för år 2014-15. Revisorerna kommer att försöka argumentera för detta med Skatteverket. FTR har hållits informerade om detta. Eftersom skatteskulden är registrerad före FTR’s stängningsperiod men registrerad efter FTRs stängningsperiod har styrelsen begärt FTR att undersöka detta. Viktigt var att årsstämman 2017 hade godkänt beslutet om ändring av aktieägarkapitalet i bolagsordningen. Dock nådde inte resolutionen, genom mänskligt fel, Bolagsverket i tid. Det innebär att FTR-aktier kan inte utdelas på årsstämman 2018. Styrelsen kommer att försöka komma fram till en alternativ rättslig struktur för att fördela aktierna i samråd med FTR och tidigare styrelse.Styrelsen för Nordic Mines (Publ.) AB
Pressmeddelande 16.05.2018

Processen för garanti och digitalisering startar efter att låsperioden löpt ut den 6:e juni 2018.

Så före eller under den 6:e juni ska Nordic Mines AB’s styrelse lämna in till överföringsagenten (Computershare) de vederbörligen ifyllda ansökningsblanketterna, levererat till Nordic Mines AB, inklusive det fysiska aktiecertifikatet i Danske Bank’s innehav.

Vid mottagandet av Nordic Mines AB’s ansökningsdokument startar överföringsagenten, i samråd med FTR och FTR’s escrow agent, garanti- och digitaliseringsprocessen.

Efter att garanti- och digitaliseringsprocessen utförts av överföringsagenten och FTR, kommer de elektroniska aktierna att deponeras i Nordic Mines AB’s depåkonto hos Danske Bank.

Aktievärdet av FTR-aktier kommer endast att registreras i Nordic Mines AB’s böcker efter låsperioden löpt ut den 6:e juni 2018.


Styrelsen kommer att hålla aktieägarna informerade.

Styrelsen för Nordic Mines AB (Publ.)

Pressmeddelande 14.05.2018


Nordic Mines AB har erhållit aktiecertifikat om 58 miljoner FTR-aktier. Aktiecertifikatet har levererats till mäklarna på Danske Bank. Aktierna är låsta till 6:e juni 2018. Från och med den 6:e juni 2018 kommer mäklarna på Danske Bank att samordna med FTR’s Escrow och Transfer Agent för att konvertera certifikatet till 58 miljoner digitala aktier för distribution till Nordic Mines AB aktieägare.


Digitaliseringsprocessen beräknas ta 7 arbetsdagar. Styrelsen kommer att hålla aktieägarna informerade.


Styrelsen för Nordic Mines (Publ.) AB

Pressmeddelande 11.04.2018


Styrelsen för Nordic Mines AB har haft diskussioner med Firesteel Resources [FTR] i samband med det avslutande avtal som ingåtts av Nordic Mines AB tidigare styrelse och FTR. Vad som är tillgängligt på bordet idag den 11:e April 2018 är 58M FTR-aktiecertifikat som inte är fria att handlas. Således kan de inte köpas och säljas i TSX. Aktier i form av certifikat utgör således inte ett utgångsvärde som det ska vara om avslutande avtal ska vara giltigt.

Utöver ovanstående, röstade den extra bolagsstämman som hölls den 19:e februari 2018, ned ändringarna av det usprungliga Joint Venture-avtalet som godkändes vid den extra bolagsstämman som hölls 8:e September 2017.

En av de mest kritiska ändringarna av det ursprungliga JV-avtalet var tysta avtalet, mellan den gamla styrelsen och FTR, om att komma överens om en beräkning av rättvis utgångsvärde på USD 4,5M för FTR-aktier [58 miljoner FTR-aktier till CAD 0,10 per aktie] för att köpa ut resterande 40% Nordic Mines AB aktieägande i JV. Medan registrerat transaktionsvärde, efter att ha lagt till pengar, mellan köpare och säljare för 40% NOMI aktieinnehav, är USD 18M.

Den nuvarande styrelsen noterar nedröstningen av ändringsförslagen som en omröstning för att komma överens om en beräkning gjord av den gamla styrelsen och FTR för att uppskatta 40% minoritetsintressens utgångsvärde till USD 4,5M, när det bör värderas till USD 18M.

Styrelsen har dessutom observerat att dessa 58M FTR-aktier idag inte är fria för handel och skulle först kunna handlas fritt under den första veckan i juni 2018.

Vidare noteras att den gamla styrelsen [Krister Söderholm] under andra veckan i februari 2018, strax innan den nya styrelseändring kunde ske, tyst ingick ännu ett nytt avtal med FTR för att blockera 58M FTR exitvärde-aktier för 3 år. Detta utan att korrekt protokoll följts av att erhålla godkännande av aktieägarna. Ingen minimiavgift eller tydlig avgörande har lagts fram om vad utgångsvärdet på 58 miljoner aktier skulle vara efter 3 år. En joint venture-struktur kan inte lösas upp utan att exakt definiera utgångsvärdet för Nordic Mines AB aktieägare.

Således har styrelsen meddelat till FTR att styrelsen skulle ha mottagit 58M omsättningsbara aktier som utdelningsvärde aktier endast i juni 2018 och när FTR har en exakt definition på exakt utgångsvärde för NOMI aktieägare. Om FTR fastnar på ett utgångsvärde på USD 4,5M på mätdatumet, kommer styrelsen att kräva en extra bolagsstämma för aktieägarens godkännande på det.

Proforma Tillgångar och Skulder.

Eftersom 58M FTR-aktier redan är registrerade som en del av ett juridiskt åtagande på FTRs sida för att fullgöra det slutgiltiga avtalet, som slutförts från Nordic Mines AB sida genom att leverera 60% av Nordic Mines Marknad AB, aktier som från ett redovisnings- och rapporteringsperspektiv inte klarat det som har nämnts ovan, har redan bokförts i balansräkningen för Nordic Mines AB.

Dessutom kommer diverse fasta tillgångar som bostadsutrymme i Oulu och vissa små nuvarande tillgångar att inkluderas i de totala tillgångarna. Styrelsen anser, om man går på det nuvarande marknadsvärdet för FTR-aktier, att Nordic Mines AB [Publ.] totala tillgångar skulle värderas i intervallet USD 4,75M.

Om Nordic Mines AB aktieägare helt enkelt håller sig till sina 40% innehav i Nordic Mines Marknad AB, ignorerar de 58M FTR-aktier, skulle tillgångsvärdet vara omkring USD 18M.
Balansräkningens skuldsida, enligt skuldregistret erhållet från Torbjörn Bygdén & ansvarsförpliktelser enligt styrelsens avsättning, ligger i intervallet EUR 0,8M.

Ungefär USD 450000 av Evli Bank’s skuld, avseende ett mandat undertecknat av styrelsen som avgick 2017, har helt avvisats av den gamla styrelsen som avgick 2018. Skulden ansågs vara kosmetisk, uppblåst och överdriven en utan något arbete som gjorts på mandatet. Beslutet har vidarebefordrats på råd av gammal styrelse och omtvistats av ny styrelse.

Med tanke på värdet på tillgångarna och skuldvärdet sammanförda, finns det absolut ingen möjlighet till konkurs. Detta förutsätter scenariot att FTR kommer att leverera sin del av åtagandet mot 58M omsättningsbara aktier med realtids marknadsvärde, till Nordic Mines AB i juni 2018 och att detta utgående värde överenskommits med Nordic Mines AB aktieägare. Och om inte, skulle Nordic Mines AB aktieägare fortsätta att inneha 40% i Marknad AB, vars värde är registrerat som USD 18M. 40% Nordic Mines Marknad AB kan säljas privat eller NOMI kan på nytt listas på USD 18M.

Det finns ett alternativ att låna från FTR mot aktier i FTR. Styrelsen anser att det här är en tvångssituation som uppstår genom FTR, inte levererar 58M fritt omsättningsbara aktier i tid [90 dagar efter finansiell stängning]. Styrelsen anser att det finns bättre och effektivare alternativ om FTR enligt sitt åtagande levererar 58M fritt handlingsbara aktier i tid.

Styrelsen för Nordic Mines AB överväger, bland andra tillgängliga möjligheter, aktivt möjligheten att genomföra en företrädesemission om USD 4M, eftersom det var länge eftersökt och förkastat av 2 på varandra följande styrelser och det känns som att aktieägarna skulle få ett rättvist tillfälle att få sitt värde tillbaka och som har blivit hopplöst nödställd i förfaranden med FTR.

Styrelsen kommer omedelbart att kalla till en extra bolagsstämma för att lägga fram de frågor som diskuterats i detta tillkännagivande och tillgängliga finansieringsalternativ. Detta inkluderar ovan nämnda företrädesemissionen, för att lösa befintliga skulder och ge bolaget tillräckligt med kapital på vägen framåt.


Styrelsen för Nordic Mines (Publ.) AB


Beslut fattade på Extra Bolagsstämman den 19e Februari 2018:

1) Håkan Gustafsson blev vald till ordförande för stämman.
2) Åsa Wesshagen blev vald sekreterare för stämman och skrev protokollet
3) 15 798 834 aktier var representerade på stämman. Carola Åberg, genom hennes fullmakter, representerade flest röster (6 409 347) på stämman.
4) Styrelsen för Nordic Mines AB närvarade inte på stämman. Håkan Gustafsson blev vald som ordförande för stämman efter cirka 40 minuters väntan på styrelsemedlemmarna.
5) Stämmans beslut att utse Henrik Hilmand, Håkan Gustafsson, Jan Caletka och Pranay Panda som nya styrelseledamöter och att ersätta utgående styrelseledamöter Fredrik Zettergren, Krister Söderholm och Fred Boman. Henrik Hilmand, Håkan Gustafsson och Jan Caletka erhöll 100% röster och Pranay Panda erhöll mer än 51% röster av de totala rösterna som företräddes vid stämman. Beslut om att utse ledamöterna i styrelsen godkändes.
6) Stämmans beslut att rösta ned alla ändringar som gjordes till det gemensamma avtalet som ursprungligen godkändes den 8 september 2017 extra bolagsstämma. Ändringarna röstades ner med 99% av alla röster som företräddes på stämman. Beslut att avvisa ändringar godkändes framgångsrikt.
7) Stämmans beslut att utse Finnhammars Revisionsbyrå AB som revisor for årsredovisningen 2018. 100% röster representerade på stämman röstade i favör av Finnhammars Revisionsbyrå AB. Beslut att utse Finnhammars Revisionsbyrå AB till revisor blev godkänt.


Upplysning:

1) Åsa Wesshagen (Svenska Aktiespararnas Förening) representerade 1,97% av rösterna vid stämman, tog avstånd från att rösta på ändringarna eftersom SARF var huvudsakligen emot det ursprungliga JV-avtalet som den gamla styrelsen signerade tillsammans med FTR och godkände vid stämman den 8:e September 2017.
2) Lau Su Holding AB, majoritetsägaren av Nordic Mines AB deltog inte på stämman.
3) Styrelsen för Nordic Mines AB bekräftar att Lau Su Holding AB deltagande i företagets årsstämma den 30:e Juni 2017 var helt anpassad och förenlig med aktiebolagslagen och Euroclear AB-förordningarna. Alla bilagor är registrerade hos Euroclear AB och Nordic Mines AB.

Pressmeddelande 15.02.2018

Ändringar i agendan vid extra bolagsstämma i Nordic Mines
AB (publ)

Styrelsen beslutar dra tillbaka förslag om ändring av namn och kallelsesätt (pkt 8 och 9) samt  förtydligande kring nytt revisorsval (pkt 7).

Ärenden på stämman
Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman, val av sekreterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Byte av revisor enligt styrelsen förslag till Finnhammars Revisionsbyrå. Helena Arvidsson, KMPG Revisionsbyrå AB, har valt egen avgång från sitt uppdrag. Finnhammars Revisionsbyrå ställer till förfogande Håkan Fjelner, auktoriserad revisor.
8. Ändring av namn varvid ”(publ)” tas bort enligt styrelsens förslag
9. Ändring av Bolagsordning med avseende på att to bort att stämma kallas genom ”Post och inrikes tidningar” enligt styrelsens förslag
10. Stämmans beslut om förslag av styrelse att ställa sina platser till förfogande. Nuvarande hela styrelse ställer sina platser till förfogande. Har inkommit förslag om nya ledamöter, Pranay Panda, Håkan Gustafsson, Henrik Hilmand.
11. Mötets avslutandePressmeddelande 11.02.2018

Nordic Mines AB styrelse informerar om villkoren för Firesteel Resouces (FTR) köp av återstående 40 procent av aktierna i Joint Venture (JV)

A. FTR har antal utestående aktier totalt 87.625.773
B. Viktat pris per aktie de 5 senaste dagarna (per 13.12.2017) är CAD 0,0966
C. Enligt JV avtalet ska beräkning av ”fair value” beräknas enligt följande formel

Market Cap/60*40

a. Där Market Cap är lika med viktat pris per aktie (CAD 0.0966) multiplicerat med antal utestående aktier (87.625.773)
b. Genom beräkningen ovan, hänvisande till paragraf 3.5 i JV avtalet, får NOMI:s andel ett värde av 5.643.100, vilket ger 58.417.182 aktier.

D. FTR kommer därför att nyemittera 58.417.182 aktier för att förvärva återstående 40 procent av aktieintresset i Nordic Mines Marknad AB.
E. Enligt överenskomna villkor skall de aktier Nomi erhåller vara låsta från handel tom 8 december 2020 samt bolaget skall i röstningsammanhang vara lojal gentemot FTR. Två undantag; dels får bolaget sälja 300.000 aktier för att kunna hantera likviditetssituationen, dels kan(och skall) aktierna fördelas till Nomis aktieägare.
F. NOMI kommer därefter att distribuera aktierna till dess befintliga aktieägare i proportion till det antal aktier aktieägarna har i bolaget. Ett flertal skulder kvarstår, som bolaget behöver reglera. Därför kommer ovannämnda antal aktier att minska något för att hantera leverantörskulder och andra utgifter och göra bolaget  skuldfritt.
G. NOMI har också avtalat om att inte rösta emot FTR’s intresse under en period av tre år.

Nedan utdrag från avtal mellan FTR och Nomi.


Pressmeddelande 26.01.2018

Styrelsen informerar om avtal (JV) med Firesteel (FTR)

Styrelsen har kontaktats av några aktieägare som har frågor om JV avtalet och värdering av Nordic Mines AB’s aktier i samband med FTR’s förvärv.

Avtalet mellan bolaget och FTR är juridiskt bindande. Villkoren för förvärvet har kommunicerats vid ett flertal tillfällen före förvärvet, under stämma och efter stämma samt förvärv. I Svensk och internationell rätt är inget så stark som grundsatsen att ”avtal skall hållas”. I den mån bolaget skulle ha för avsikt att bryta avtalet, betecknas det som avtalsbrott vilket är förenat med allvarliga juridiska implikationer för bolaget.

För att skingra alla tvivel så vill styrelsen förtydliga att den inte har fattat ett enda beslut som går emot innehållet i JV avtalet. Tvärtom har man förvaltat avtalet på det sätt som kan förväntas med avseende på god affärssed.

Beträffande spörsmål beträffande företrädelseemission har styrelsen bedömt att det skulle varit förenat med stora risker för kostnader som bolaget inte skulle kunna betala vid en emission som inte varit lyckosam. Att därmed dra på bolaget kostnader i storleksordningen 5 mSEK ansåg styrelsen vara en risk som inte varit förenlig med god hantering av bolagets medel och ärlig hantering av relationer med leverantörer och partners.

En annan fråga som figurerar är värdering av aktierna som bolagets aktieägare kommer att erhålla i FTR. Att undersöka marknadsvärde av FTR av idag är en låter sig göras med enkelhet. Marknadsvärdet är registrerat med all tänkbar information, inklusive förvärvet av verksamheten i Laiva. Det innebär att värdet på företaget är ”rätt” med tanke på att marknaden tar in all nödvändig information för att åsätta ett värde så som möjligheter till framgång men också risker för ett misslyckande. Matematiskt har Nordic Mines AB 40 procent av värdet idag vilket kommer att ge c:a 58 miljoner aktier. Bolaget får således fler aktier än vid en teoretiskt högre värdering och kan därmed och förhoppningsvis vara med på en värdetillväxt när verksamheten är i produktion.

Styrelsen för Nordic Mines (publ) ABKallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)
18.01.2018

Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), Bolags Registreringsnummer 556679-1215 ("Bolaget") uppmanas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 19 februari, 2018 kl. 13.30 på Azets Insight ABs kontor, Lindhagensgatan 94, Stockholm.

Rätt att delta i stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 12 februari 2018 och dels senast den 16 februari 2018, helst före kl. 15, anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen under adress:
Nordic Mines AB (publ)
c/o Azets Insight AB Att.
Torbjörn Bygdén
Box 34212, 100 26 Stockholm
eller via e-post till torbjorn.bygden@azets.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.nordicmines.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 12 februari 2018 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

Ärenden på stämman
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman, val av sekreterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Byte av revisor enligt styrelsen förslag till Finnhammars Revisionsbyrå
8. Ändring av namn varvid ”(publ)” tas bort enligt styrelsens förslag
9. Ändring av Bolagsordning med avseende på att to bort att stämma kallas genom ”Post och inrikes tidningar” enligt styrelsens förslag
10. Stämmans beslut om förslag av styrelse att ställa sina sina platser till förfogande. Nuvarande hela styrelse ställer sina platser till förfogande. Har inkommit förslag om nya ledamöter, Prany Panda, Håkan Gustafsson, Henrik Hilmand.
11. Mötets avslutande


Protokoll från stämman den 21 december 2017
Nordic Mines AB 556679-1215

§ 1 kl 13.38 stämman öppnas av Torbjörn Bygden
§ 2 Fred Boman valdes till ordörande och Anneli Önneby valdes till sekreterare
§ 3 Upprättande av röstlängd
Det framkommer att kallelsen till stämman ej blivit behörigen utlyst
Det framkommer att en rad fullmakter som ställts till Anneli Önneby ej finns med i röstlängden
Det framkommer att majoritetsägaren Pranay Pandas 119 miljoner aktier ej finns registrerade i röstlängden
Det framkommer att närvarande personers aktieandelar ej stämmer
Det framkommer att närvarande personers aktieandelar saknas
Det framkommer att personer i salen var närvarande utan att ha anmält närvaro
Det framkommer att ingen identitetskontroll genomfördes

Mot bakgrund av ovan angivna faktorer röstar närvarande med över 88% majoritet att ogiltigförklara stämman

Med reservation att följande personer valde att rösta ja till att godkänna röstlängden:
Aktiespararna 88 röster
Ragnas Öst 15.500 röster
Benny Jönsson 80.000 röster
Stefan Larsson 300.000 röster

Med reservation att några närvarande valde att lägga sin röst och ej deltaga i beslutet om att ogiltigförklara stämman.

Efter beslut om att ogiltigförklara stämman håller Pranay Panda ett över 2 timmar långt föredragande om situationen i Nordic Mines AB, sammanfattning av FTR-affäran och svarar på frågor från akiekollektivet.

-slut-Pressmeddelande 02.01.2018

Återkoppling från aktieägarmöte 2017-12-21

Stämma som var planerad till ovan datum ställdes in av aktieägare med fullmakter uppgående till 76% av representerade aktier på stämman. Anledningen sades vara problem med stämmans röstlängd.

Aktieägargrupp som initierat extrastämman har påtagit sig ansvar att kalla till ny stämma vilket tidigast kan ske inom 4 veckor.

Vi får en hel del frågor rörande aktiehandel. Det kan upptas när Firesteel (FTR) köper resterande aktier av Nordic Mines aktieägare. Betalning sker i form av aktier i FTR. Om allt går enligt planer kan dylikt byte ske i slutet av januari, enligt uppgift.Pressmeddelande 12.12.2017

År 2017 blev för Nordic Mines-koncernen ett mycket händelserikt år. I en ekonomiskt trängd situation genomgicks olika alternativ för att överleva som bolag och med målet att återuppta guldproduktionen i Laiva-gruvan i Brahestad, Finland.

Av olika alternativ ansåg moderbolagets styrelse att det bästa är att gå in för ett samägande med kanadensiska Firesteel Resources Inc (FTR). Avsikten var att via dotterbolaget Nordic Mines Marknad starta ett Joint Venture/samägande-projekt, med målet att återuppta guldproduktionen. Aktieägarna i Nordic Mines AB, inkluderande huvudägaren Lau Tsu Holding, godkände affären på en extrastämma den 8 september 2017.

Nordic Mines AB:s styrelse informerar härmed, att processen är nästan slutförd; nödvändiga dokument har godkänts av alla berörda parter, inkluderat största ägaren Lau Tsu, och FTR överför de avtalade summorna till valda konton, med målet att återstarta guldproduktionen i Finland. Detta möjliggjör samtidigt betalande av skulder och ett slutförande av rekonstruktionen av finska dotterbolaget. Enligt avtalet skall FTR, då bolagets ägande av Nordic Mines Marknad når 60%,  köpa ut den resterande delen av Nordic Mines Marknad-bolaget, där tillgångarna främst ingår, av befintliga aktieägare.

I slutskedet av avtalsförhandlingarna tillkom en förändring; efter att FTR nått ett ägande av 60% av Nordic Mines Marknad AB, kommer befintliga aktieägare i tidigare börslistade svenska bolaget att få ersättning i form av aktier i Torontolistade FTR-bolaget. Styrelsen och ledningen för Nordic Mines AB anser detta vara en bra lösning; Nordic Mines, inkluderat guldmalmerna och anrikningsverket, är nu FTR-bolagets viktigaste tillgångar och då bolaget redan är listat i Toronto kan handeln med FTR-aktien fortsätta, nu alltså inkluderat tillgångarna i Nordic Mines.

I samband med slutförandet av denna affär sker också vissa andra förändringar, om vilket informeras senare och bla på den annonserade extrastämman 21 december, 2017 i Stockholm. Alla Nordic Mines tidigare dotterbolag behövs inte längre, organisationerna ses över och styrelsernas sammansättning förändras så, att de motsvarar ägandet i de olika bolagen.   


Pressmeddelande 21.11.2017

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), Bolags Registreringsnummer 556679-1215 ("Bolaget") uppmanas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 december 2017 kl. 13.30 På Azets Insight ABs kontor, Lindhagensgatan 94, Stockholm.

Rätt att delta i stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 14 december 2017, och dels senast den 19 december 2017, helst före kl. 15, anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen under adress:
Nordic Mines AB (publ)
c/o Azets Insight AB Att.
Torbjörn Bygdén
Box 34212, 100 26 Stockholm,
per telefon +46 70 301 4546
eller via e-post till torbjorn.bygden@azets.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.nordicmines.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 19 december 2017 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

Anmälan om övriga frågor kan hanteras inom ramen för extramötet förutsatt att dessa har anmälts inte senare än 30 november, 2017.

Ärenden på stämman
Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman, val av sekreterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Byte av revisor enligt styrelsen förslag till Finnhammars Revisionsbyrå
8. Ändring av namn varvid ”(publ)” tas bort enligt styrelsens förslag
9. Ändring av Bolagsordning med avseende på att to bort att stämma kallas genom ”Post och inrikes tidningar” enligt styrelsens förslag
10. Stämmans beslut om förslag av styrelse att ställa sina sina platser till förfogande. Nuvarande hela styrelse ställer sina platser till förfogande. Har inkommit förslag om nya ledamöter, Anneli Önneby, Håkan Gustafsson, Henrik Hilmand.
11. Mötets avslutande

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Bygdén
Torbjorn.Bygden@azets.com
00 46 (0) 70 301 45 46

Lindhagensgatan 94
Box 34212, 10026 Stockholm

För mer information om Nordic Mines, besök www.nordicmines.se.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Insättningen är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretagPressmeddelande 14.11.2017

Summering av Nordic Mines AB’s situation

30:e juni hölls årsstämma där beslut togs om nyemission, vilken pausades på grund av styrelsens osäkerhet beträffande projicerad framgång. I en extrastämma sammankallat till 8 september 2017 beslutades att istället genomföra ett joint venture med Firesteel Resources (FTR) och med stöd från Lau Su Holding.

Med extrastämmans beslut i bakgrunden har styrelsen under perioden sedan dess arbetat med att hålla konkurshotet borta, detta har inneburit:

1. Minska skulderna i Nordic Mines AB genom förhandlingar med fordringsägare och att säkra ett lån från FTR om c:a 3,3 miljoner SEK.

2. Kommunicera med rekonstruktionsadvokaterna I Finland angående godkännande av planerna på en större investering, stor nog att täcka skulderna i framförallt Nordic Mines Oy.

3. Initiera försäljning av de tillgångar I Finland som tillhör Nordic Mines AB, bl a en fastighet i Laiva-området, två projekteringsborriggar. Detta för att stärka kassan och hålla konkurshot på avstånd. 

Konstruktionen av avtalet med FTR, speciellt återbetalningen av FTR’s lån till Pandion visade sig inte vara förenligt med Svensk redovisningslag och skrivningen behövdes därför ändras. I det sammanhanget ville FTR öka sin första investering från 17 mil CAD till 21 mil CAD och därmed få 60% an Nordic Mines, tidigare än först avtalat.

Dessa pengar skall användas för att;

1. Betala skulder till fodringsägare i Finland;
2. Återbetala lån till Lau Su Holding, Lau Tzu Investment och Jade Global om sammanlagt 2 mil USD
3. Betalning av utlägg Nordic Mines AB haft för dotterbolag, som skall enl. avtal täckas av FTR
4. Resterande för att anställa personal, inköp av utrustning och i allmänhet förbereda gruvan för produktion.

FTR kommer att köpa de resterande 40% inom 3 månader efter det att den första betalningen är gjord. Betalningen till Nordic Mines aktieägare sker i form av 40% av FTR’s aktier.

Påpekas bör att dessa justeringar av avtalet gjorts efter att först inhämtat godkännande från vår majoritetsägare. Styrelsen hade alltså endast två vägar att gå, ett avtal med FTR eller konkurs.

Värdeökningen I FTR aktien har hittills varit mycket god, och kan förväntas bli väsentligt högre när väl produktion kommer igång.

För att ge den nya styrelsen maximalt med tid och handlingsutrymme föreslår vi att den gamla styrelsen ställer sina platser till förfogande samt också öppnar upp för breddning av styrelsen. Som minimum ska bolaget ha tre styrelseledamöter.

Styrelsen Nordic Mines AB

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Fyndigheten är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag.


Pressmeddelande 06.11.2017

Meddelande från VD

Jag har efter noggrant övervägande beslutat avgå som VD i Nordic Mines AB, detta för att underlätta för företaget att nå den bästa lösningen för våra aktieägare. Stryrelsen, Pranay Panda och FTR kommer att komma fram till en bra lösning tillsamman.


Pressmeddelande 06.10.2017

Styrelsens uppdatering av läget och överväganden gjorda av styrelsen

Styrelsens första prioritet har varit att undvika konkurs. Det lån som utgivits av Firesteel Resources (FTR) gör att det omedelbara hotet nu är undanröjt. För det andra har det varit att utkristallisera hur bolaget ska fungera i samband att Nordic Mines AB blir ett holdingbolag enligt det Joint Venture (JV) avtal som slutits med FTR. Sist men icke minst har det på styrelsens agenda varit viktigt att erhålla garantier för att aktieägarna kan emotse en notering på en adekvat börs.

I våra ansträngningar att undvika konkurs har vi erbjudit våra leverantörer att betala en del av skulderna och därmed 75% nedskrivning av deras fordringar.

Det lån vi erhållit från FTR på 500k CAD (3 250 000 kr) och löper med : LIBOR + 5% ( ca 7%). Bolaget har lyckats framhandla fram en lägre ränta som i utgångspunkt var satt till 12%.

Att verka som ett holdingbolag utan egna intäkter innebär att vi måste tillse att minimera kostnaderna. Någon utdelning från JV kan vi inte påräkna om en ganska lång tid. Det innebär att vi behöver se över mer kostnadseffektiva lösningar för hemsida, bokföring, revision etc. Alla dessa kommer att omförhandlas eller avvecklas. Styrelse och VD jobbar idag utan ersättning.

För att återkomma till frågan om notering av bolaget på en renommerad börs har vi lyckats få en skriftlig avsiktsförklaring av FTR med sikte på notering på Toronto börsen TSX. Denna process är nu under förberedelse och nästa steg kan påbörjas så snart JV år bildat.

Värdet på vår del i det fall FTR skulle utnyttja rätten att köpa hela Nordic Mines skulle i tidigare avtal vara "fair marker value" eftersom FTR nu skriftligen åtagit sig att lista det nya bolaget, så har den texten ändrats till "aktievärdet".

Dock återstår en del att reda upp i Nordic Mines OY, som ju är under Finsk rekonstruktion under advokatfirman Krogerus. Krogerus har till uppgift att godkänna alla investeringar i bolaget. Det ställs alltså långtgående krav på redovisning planer och som måste godkännas. Krogerus har uttalat sig tillfreds med att FTR går in i verksamheten.

För ytterligare information kontakta:
Claes Jansson, Verkställande direktör
claesjansson7@gmail.com

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Fyndigheten är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag.Pressmeddelande 21.09.2017 

Styrelsen informerar om hittillsvarande arbete

Vid den senaste bolagsstämman den 8 september fattades med stor majoritet beslut om att ett Joint Venture (JV) med Firesteel Resourses snarast skulle ingås, detaljer kring avtalet står att finna i tidigare pressmeddelande.

Vid stämman avgick Hans Andreasson och Torsten Börjemalm från styrelsen och Fred Boman och Claes Jansson invaldes.

Efter intensivt arbete på bägge sidor av Atlanten är nu alla underskrifter på plats. JV avtalet såväl som Management Service avtal och dessutom ett avtal som reglerar återbetalning av lån till Lau Su, Lau Tzu och Jade Global.

Nordic mines AB kommer att erhålla ett lån från Firesteel att kunna upprätthålla betalning av löner, skatter och leverantörer. Firesteel har utfäst 500.000 CAD för att " hålla lampan tänd" i Nordic Mines till dess vår del JV genererar inkomster. Vidare pågår förhandlingar med våra fordringsägare om nedskrivning av skulder, i syfte att undvika konkurs.

Styrelsen har vidare varit i kontakt med Mangold fondkommission för att undersöka möjligheterna att notera och därmed kunna handla med Nomi aktier.

Vidare har styrelsen beslutat att utse styrelseledamoten Claes Jansson till ny VD i Nordic Mines AB, vilket därmed följer regelverkens krav. Claes har accepterat att inte ta ut någon ersättning från företaget så länge som de ekonomiska svårigheter består.

Har ni frågor eller synpunkter är ni välkomna att kontakta Claes på nordicclaes@gmail.com

Vi kommer att fortlöpande ge information om utvecklingen här på hemsidan.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Bygdén
Företagsekreterare och Investor Relations torbjorn.bygden@azets.net
+46 (0) 70 301 45 46
Lindhagensgatan 94, Box 34212 10026
Stockholm

För mer information om Nordic Mines, besök www.nordicmines.com/.

Nordic Mines AB (publ.) Är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, via byrån för den kontaktperson som anges ovan, den 21 september 2017.
Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Fyndigheten är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag.Pressmeddelande 13.09.2017

Nordic Mines AB extra bolagsstämma 8 september 2017

Vid bolagsstämman behandlades förslag från Firesteel Resources Ltd och förslag från Lau Su Holding AB. Vid stämman framgick att Lau Su dragit tillbaka sitt förslag och att stämman beslöt att bifalla förslag som styrelse och Firesteel har berett i form av Joint Venture i Nordic Mines Marknad AB.  Nordic Mines har tidigare informerat om affären i detalj vilken även står att finna så som press relases.

Firesteel avser att investera motsvarande CAD 20m i verksamheten samt att finansiera Nordic Mines AB med lån intill dess att verksamheten vid Laiva börjar genera egna medel som kommer Nordic Mines AB till del.

Det finns inget beslut om och när aktien ska noteras åter. Det finns ett antal alternativ som styrelsen får beakta i det fortsatta arbetet.

Stämman beslöt också att bifalla avskedsansökan för styrelseledamöterna Hans Andreasson och Torsten Börjemalm. Till nya ledamöter valdes Fred Boman och Claes Jansson.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Bygdén, Företagsekreterare och Investor Relations
torbjorn.bygden@azets.net

+46 (0) 70 301 45 46
Lindhagensgatan 94, Box 34212 10026
Stockholm

För mer information om Nordic Mines, besök www.nordicmines.com/.

Nordic Mines AB (publ.) Är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, via byrån för den kontaktperson som anges ovan, den 14 september 2017.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Fyndigheten är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag.
Nordic Mines AB (Publ)


c/o Azets Insight AB
Box 34212
100 26 Stockholm
Sweden

Nordic Mines OY


Laivakankaantie 503
FI-92 230 Mattilanper
Finland
+358 (0) 8-22 94 04

Nordic Mines AB (Publ) Filial Finland


Ylipääntie 637
FI-92 220 Piehinki
Finland
+358 (0) 8-22 94 00


Nordic Mines AB (Publ)